Ortoma: Halvårsrapport 2015-01-01 – 2015-06-30

Published August 27, 2015

Se rapporten

 

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för första halvåret 2015.Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 227 351 SEK (-2 797 669).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,30 SEK (-0,31).
  • Soliditeten uppgick till 87,4 % (85,9 %).

Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 194 387 SEK (-1 171 814).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,13).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 627 364 aktier (varav 9 577 364 B-aktier) per 2015-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”Ortoma” avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

–           Håkan Sterner tillträder som tillförordnad VD den 1 april 2015.

–           Infotech i Väst AB förvärvar 150 000 A-aktier i Bolaget från Ortnova Intressenter AB. Infotech i Väst AB kontrolleras av entreprenören Roy Forslund. Efter genomförd transaktion och ytterligare förvärv över börsen uppgick Infotech i Väst ABs och Roy Forslunds innehav i Ortoma till 150 000 A-aktier och 1 341 347 B-aktier, motsvarande 14,03 procent av kapitalet och 14,15 procent av antalet röster.

–           Den 9 juni 2015 publicerades en statusrapport i vilken Ortoma meddelade att arbetet med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (”SP”) för att få produkten Ortoma PlanTM CE-certifierad avseende höftoperationer befinner sig i slutskedet. Motsvarande arbete har inletts med SP avseende CE-certifiering av Ortoma GuideTM med målsättning att den ska vara godkänd under hösten 2015. Ortomas målsättningar kvarstår och Bolaget planerar att en första patientoperation ska ske under andra halvåret 2015 samt att marknadsintroduktion avseende operationssystemet Ortoma Treatment SolutionTM ska inledas under slutet av 2015.

–           Den 9 juni 2015 hölls årsstämma i Ortoma. Information om de beslut som fattats finns att tillgå i ”Kommuniké från årsstämma” publicerad den 10 juni 2015 på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Händelser efter periodens utgång

–           Ortoma meddelade den 3 juli att de erhållit CE-certifikat för marknadsintroduktion av Ortoma Hip PlanTM. Detta innebär att Ortoma kan inleda marknadsföring och försäljning samt introducera produkten för kirurger.

Styrelseordförande Gunnar Nemeth kommenterar

2015 års andra kvartal har passerat och det har blivit dags för en summering av den period som gått. I mars förvärvade Infotech i Väst AB en stor post i Ortoma av GU Holding AB. Genom transaktionen tillfördes vi en strategisk och kapitalstark ny delägare. Infotech i Väst AB kontrolleras av entreprenören Roy Forslund som har kompetens att förstå verksamheten och vars erfarenhet av att driva IT-bolag går långt tillbaka. I maj meddelade vi att Infotech i Väst AB förvärvat ytterligare aktier i Ortoma, nämligen 150 000 A-aktier av Ortnova Intressenter AB. Vår bedömning är som deklarerats tidigare att Roy Forslund kommer att bli en strategiskt viktig aktieägare i Ortoma då han har kompetens att förstå verksamheten och har deklarerat ett långsiktigt engagemang i bolaget och det nya förvärvet stärker denna bedömning ytterligare.

Mätutrustningen vi tagit fram är färdigkonstruerad. Systemet baseras på ett industriellt mätsystem som används inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin och har anpassats efter operationsrummets behov. Ett antal system är producerade och genomgår nu olika tester. Vid en studie av noggrannheten i Bolagets mätsystem, genomförd vid Chalmers Tekniska Högskola, har drygt 4 800 mätningar utförts av fem olika operatörer på fjorton olika patientmodeller varvid en noggrannhet om 0,12 mm uppmättes, ett resultat som uppfyller våra förväntningar.

Då det certifieringsorgan vi använt tidigare inte hade möjlighet att uppfylla kommunicerade leveranstider har ett byte av certifieringsorgan skett, varvid vi i våras meddelade att vårt arbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (”SP”) för att få produkten Ortoma PlanTMCE-certifierad avseende höftoperationer befinner sig i slutskedet. Det är givetvis glädjande att vi nu har erhållit CE-certifikat för Ortoma Plan™, innebärande att Ortoma kan inleda marknadsföring och försäljning samt introducera produkten för kirurger. Produktens tekniska och kliniska dokumentation har genomgått granskning av SP och uppfyller de krav som ställs på medicintekniska produkter inom EU. Motsvarande arbete har påbörjats med SP avseende CE-certifiering av Ortoma GuideTMmed målsättningen att den ska vara godkänd under hösten 2015. Under förutsättning att CE-märkning sker enligt plan kvarstår Vår målsättning att CE-certifieringarna ska följas av en första patientoperation under andra halvåret 2015 kvarstår och likaså kvarstår målsättningen om att inleda en marknadsintroduktion under slutet av 2015 avseende operationssystemet Ortoma Treatment SolutionTM.

Göteborg, 2015-08-27

Gunnar Nemeth

Styrelseordförande, Ortoma AB

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.