Bolagsstämmor

Ortoma

Ortoma är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Bolagets B-aktie är sedan 31 mars 2014 noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet ORT B. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning.

Bolaget är inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Ortoma följer tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och rekommendationer som följer av Ortomas notering på Spotlight Stock Market samt god sed på aktiemarknaden.

2015

Årsstämma 2015

2014

Årsstämma 2014