Bolagsstämmor

Ortoma

Ortoma är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Bolagets B-aktie är sedan 20 februari 2023 noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (“Nasdaq First North”) under kortnamnet ORT B. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning.

Bolaget är inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Ortoma följer tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och rekommendationer som följer av Ortomas notering på Nasdaq First North samt god sed på aktiemarknaden.