Bolagsstyrning

Ortoma

Ortoma är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Bolagets B-aktie är sedan 20 februari 2023 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ORT B. Aktien var tidigare noterad på Spotlight Stock Market. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning.

Bolaget är inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Ortoma följer tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och rekommendationer som följer av Ortomas notering på Nasdaq First North samt god sed på aktiemarknaden.

Bolagsordning

Nedan finns Ortomas bolagsordning som beslutades vid årsstämma den 29 maj 2024.

Bolagsordning

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande två (2) incitamentsprogram som bolagsstämman den 29 juni 2021 införde; ett incitamentsprogram för den verkställande direktören, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och nyckelkonsulter inom Ortoma AB (”Incitamentsprogram 2021/2025”), och ett incitamentsprogram för styrelseledamöter (”Incitamentsprogram 2021/2025:2”).

Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2025

Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2025:2

Beslut