Bolagsstyrning

Ortoma

Ortoma är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Bolagets B-aktie är sedan 31 mars 2014 noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet ORT B. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning.

Bolaget är inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Ortoma följer tillämpliga regler i aktiebolagslagen, de regler och rekommendationer som följer av Ortomas notering på Spotlight Stock Market samt god sed på aktiemarknaden.

Bolagsordning

Nedan finns Ortomas bolagsordning som beslutades vid extra bolagsstämma den 18 januari 2023.

Bolagsordning

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande två (2) incitamentsprogram som bolagsstämman den 29 juni 2021 införde; ett incitamentsprogram för den verkställande direktören, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och nyckelkonsulter inom Ortoma AB (”Incitamentsprogram 2021/2025”), och ett incitamentsprogram för styrelseledamöter (”Incitamentsprogram 2021/2025:2”).

Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2025

Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2025:2

Beslut