Aktieinformation

Ortoma AB (publ) noterade bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 31 mars 2014 och gjorde den 20 februari 2023 ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market Stockholm (“Nasdaq First North”). Ortoma AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister i enlighet med svensk lag. Aktiebrev har inte utfärdats för Bolagets aktier. Alla befintliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet ”ORT B” och har ISIN-koden SE0005676103. Bolaget har också utestående A-aktier (med ISIN-kod SE0005676095). Varje A-aktie berättigar innehavaren till tio (10) röster på bolagsstämman medan varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röster på bolagsstämman. Någon organiserad handel för Bolagets A-aktier kommer ej att upprättas.

Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel enligt aktiebolagslagen (2005:551) företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehade före emissionen. Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma.

Samtliga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är berättigad till utdelning. Bolaget har ingen utdelningspolicy som har antagits av styrelsen.

  • Bolagets aktie handlas under kortnamn ORT B.
  • Aktiekurs och handeln i aktien kan följas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Ägarstruktur

I aktieägarlistan nedan redovisas Ortomas tio största aktieägare per den 26 mars 2024.*

Namn Kapital % Röster %
Roy Forslund (A- och B-aktier) 11,95 19,15
Avanza Pension 6,57 4,68
Jerker Jonason 5,11 3,64
Peter Möller (A- och B-aktier) 5,00 7,02
Matts Andersson (A- och B-aktier) 3,78 16,09
Nordnet Pensionsförsäkring  2,84 2,02
Linus Byström 2,12 1,51
Tommy Hansson 1,61 1,15
Handelsbanken Liv Försäkring AB 1,42 1,01
Robert Hölscher
1,38 0,98

*Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Ortoma har sedan bolaget bildades år 2001 förändrats i enlighet med vad som framgår i tabellen nedan.

Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Förändring i antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde Serie A-aktie B-aktie
2001 Nybildning 100 000 100 000 100 000,00 100 000,00 1,00 B-aktier 0 100 000
2004 Nyemission 15 000 115 000 15 000,00 115 000,00 1,00 B-aktier 0 15 000
2009 Nyemission 47 601 162 601 47 601,00 162 601,00 1,00 B-aktier 0 47 601
2010 Nyemission 11 200 173 801 11 200,00 173 801,00 1,00 B-aktier 0 11 200
2011 Nyemission 40 000 213 801 40 000,00 213 801,00 1,00 B-aktier 0 40 000
2012 Nyemission 18 000 231 801 18 000,00 231 801,00 1,00 B-aktier 0 18 000
2012 Nyemission 45 000 276 801 45 000,00 276 801,00 1,00 B-aktier 0 45 000
2012 Nyemission 4 000 280 801 4 000,00 280 801,00 1,00 B-aktier 0 4 000
2012 Fondemission 3 931 214 4 212 015 182 520,65 463 321,65 0,11 A & B-aktier 1 050 000 2 881 214
2012 Nyemission 532 989 4 745 004 58 628,79 521 950,44 0,11 B-aktier 0 532 989
2013 Nyemission 1 403 500 6 148 504 154 385,00 676 335,44 0,11 B-aktier 0 1 403 500
2014 Nyemission 3 000 000 9 148 504 330 000,00 1 006 335,44 0,11 B-aktier 0 3 000 000
2015 Teckningsoption* 1 478 860 10 627 364 162 674,60 1 169 010,04 0,11 B-aktier 0 1 478 860
2015 Teckningsoption* 70 000 10 697 364 7 700,00 1 176 710,04 0,11 B-aktier 0 70 000
2015 Teckningsoption* 150 000 10 847 364 16 500,00 1 193 210,04 0,11 B-aktier 0 150 000
2016 Teckningsoption* 30 000 10 877 364 3 300,00 1 196 510,04 0,11 B-aktier 0 30 000
2016 Teckningsoption* 100 000 10 977 364 11 000,00 1 207 510,04 0,11 B-aktier 0 100 000
2016 Nyemission 435 094 11 412 458 47 860,34 1 255 370,38 0,11 A & B-aktier 42 000 393 094
2017 Nyemission 3 804 152 15 216 610 418 456,72 1 673 827,10 0,11 A & B-aktier 364 000 3 440 152
2017 Nyemission 500 000 15 716 610 55 000,00 1 728 827,10 0,11 B-aktier 0 500 000
2018 Teckningsoption* 50 000 15 766 610 5 500,00 1 734 327,10 0,11 B-aktier 0 50 000
2019 Nyemission 2 252 372 18 018 982 247 760,92 1 982 088,02 0,11 A & B-aktier 208 000 2 044 372
2021 Nyemission 1 801 898 19 820 880 198 208,78 2 180 296,80 0,11 B-aktier 0 1 801 898
2023 Nyemission 11 783 731 29 940 611 1 296 210 3 476 507 0,11 B-aktier 0 11 783 731
2023 Teckningsoptioner 5 479 120 37 083 731 602 703 4 079 210,41 0,11 B-aktier 0 5 479 120
Summa: 1 664 000 35 419 731

*incitamentsprogram teckningsoptioner till nyckelpersoner & befattningshavare.

Incitamentsprogram

Det finns för närvarande två (2) incitamentsprogram som bolagsstämman den 29 juni 2021 införde; ett incitamentsprogram för den verkställande direktören, ledande befattningshavare, nyckelpersoner och nyckelkonsulter inom Ortoma AB (”Incitamentsprogram 2021/2025”), och ett incitamentsprogram för styrelseledamöter (”Incitamentsprogram 2021/2025:2”).

Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2025

Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2025:2

Beslut

Teckningsoptionsinlösen TO 2B 2023

Dokumentation kopplat till inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2B i november 2023 finns här: Länk.

Företrädesemission 2023

Dokumentation kopplat till företrädesemissionen 2023 finns här: Länk.

Listbyte 2023

Dokumentation kopplat till Ortomas byte av marknadsplats till Nasdaq First North Growth Market Stockholm finns här: Länk.

Tidigare emissioner 

Memorandum (IM) inför listning på AktieTorget (senare Spotlight Stock Market) den 31 mars 2014. Även prospekt och memorandum från emissioner under 2016-2019.