Att investera i Ortoma

Ortoma erbjuder världsunika operationssystem för planering, navigering och uppföljning av ortopediska implantat- och protesoperationer.

Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTS™) är att göra det möjligt för kirurgen att individanpassa placeringen av ett ledimplantat på ett optimalt sätt i patienten.

Ortomas patenterade operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten.

Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Ortoma har idag globala partnerskap och är i en fas där bolaget gått från utveckling till kommersialisering med stora möjligheter för snabb tillväxt.

Fyra skäl att investera i Ortoma

Etablerat globala strategiska partnerskap

Bolaget har flera avtal som utgör centrala möjligheter att omvandla Ortoma från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med fokus på SaaS och ARR.

Unik produkt

Patenterat och regulatoriskt godkänt planerings- och navigationssystem för ortopedisk kirurgi, automatisk AI-baserad analys, tidseffektivt och med kirurgisk precision.

Globalt växande marknad

Marknaden, med en årlig CAGR på 5,7 %, drivs av införandet av avancerad teknik och avancerade material och den ökande åldern i befolkningen.

Värde för alla aktörer

Ortoma möjliggör bättre kirurgiska resultat, förbättrar kvaliteten på de ingrepp som utförs och minskar antalet reoperationer. Detta leder till minskat lidande för patienterna, ökad produktivitet och minskade samhällskostnader, vilket gynnar alla parter.

Ortomas mission

Ortomas mission är att tillhandahålla intuitiva, precisionsanpassade lösningar som förbättrar resultaten vid ortopediska operationer. Bolagets mål är att göra det möjligt för kirurgerna att kontrollera hela den kirurgiska processen, från preoperativ planering av operationen till postoperativ uppföljning, vilket leder till optimerade medicinska resultat för patienter, kirurger och sjukhus/kliniker. Detta i sin tur leder till minskat lidande för patienterna, ökad produktivitet och minskade samhällskostnader, vilket gynnar alla parter.

Drivkrafter för planerings- och navigationssystem inom ortopedisk kirurgi

Den globala marknaden för ortopediska medicintekniska produkter drivs på en övergripande nivå av följande faktorer.

Ökat införande av avancerad teknik och nya material. Teknik som kan öka effektiviteten i de kirurgiska ingreppen, så som införandet av automatiserad 3D-visualiserad planering framför 2D slätröntgen förbättrar förutsättningarna för hög precision i planeringen med korrekt placering av ledprotesen och i utförandet av operationerna guida kirurgen till den korrekta positionen för protesen.

Ökade krav på kvalitet och säkerhet vid kirurgi. Om kvaliteten på genomförda operationer stiger tillgodoser det efterfrågan på både kvalitet och säkerhet från patienter, deras organisationer, försäkringsbolag och publika beställare/samhälle.

Stigande genomsnittsålder hos befolkningen. Detta gör att förekomsten av artros i leder ökar och därmed antalet patienter i behov av ledproteskirurgi. Teknisk utveckling av själva proteserna och cementeringstekniker gör att fler patienter i lägre åldrar kan opereras vilken även det ökar behovet av ledproteskirurgi.

Ökande krav på effektivitet hos vårdgivare. Drivkraften att uppnå kostnadsbesparingar, i form av minskat antal reoperationer och minskade kvalitetsbristkostnader är stor. Dessa kostnader kan minskas genom att eliminera bristfällig planering och mindre optimal positionering av proteserna genom användandet av OTS™.