Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB

Published May 28, 2014

Igår, den 27 maj 2014, hölls årsstämma i Ortoma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vidare beslutade årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer, samt fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Stämman beslutade att sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant ska utses. Vidare beslutades att styrelsearvode ska utgå med vardera ett halvt prisbasbelopp till styrelseledamöterna. Stämman beslutade även att styrelseledamot ska kunna låta helägt eget bolag fakturera arvodet. För ledamot som representerar och är anställd av huvudägare faktureras arvodet av arbetsgivaren. Vidare beslutades att en revisor ska utses och att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor
Stämman beslutade att Daniel Andersson, Tommy Hansson, Elisabeth Liljensten, Gunnar Németh, Viktor Siewertz och Klementina Österberg omväljs som styrelseledamöter samt att Håkan Sterner omväljs som styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Björn Ellison omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Klementina Österberg till styrelseordförande.

Beslut om riktlinjer för valberedningen
Stämman beslutade att valberedningsarbetet inför årsstämman 2015 ska bedrivas enligt följande:

• Att bolaget skall ha en valberedning som jämte styrelsens ordförande skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2014 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på både styrelsens ordförande och på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

• Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

• Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;
b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
d) förslag till arvode till revisorer;
e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;
f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag;

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 1 000 000 B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier skall tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 9,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget och 5,1 procent av det totala antalet röster i bolaget. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna B-aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget kapital för expansion, förvärv eller bildande av dotterbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bertil G. Larsson, VD
telefon 0702-99 75 10

E-post: [email protected]

Ortoma i korthet

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™, underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjlighet till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Bolagets B-aktie noterades på AktieTorget från och med den 31 mars 2014.

Globalt genomförs cirka 5,5 miljoner ortopediska ingrepp årligen inom höftleds-, knäleds- och rygg¬kirurgi. Bara i Sverige utförs årligen cirka 16 000 höftprotesoperationer, vilket är Ortomas initiala marknadsområde.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.