Bokslutskommuniké för Ortoma AB (publ) 2023-01-01 – 2023-12-31

Publicerat 20 Feb, 2024

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) avger härmed bokslutskommunikén för perioden 1 januari till 31 december 2023. Den fullständiga rapporten som bifogas i pressmeddelandet kan även laddas ner från Bolagets webbsida: https://ortoma.com/investor-relations/rapporter-finansiell-kalender/

Sammanfattning av bokslutskommuniké 2023

Tolv månader (2023-01-01 – 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 38 140 961 SEK (0) SEK.*
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 872 914 (-15 750 875) SEK.**
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,10 (-0,79) SEK före utspädning och -1,10 (-0,79) SEK efter utspädning.
 • Genomsnittligt antal aktier före utspädning uppgår till 29 429 513 (19 820 880) stycken.
 • Soliditeten uppgick till 90,2 % (75,5 %).

Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 595 346 (0) SEK.*
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -28 696 433 (-5 646 436) SEK.**
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,45 (-0,28) SEK före utspädning och -1,45 (-0,28) SEK efter utspädning.
 • Utrangeringar har skett med 24 261 607 (0) SEK,**

 
*De finansiella kommentarerna till omsättning och resultat återfinns på sidan 8 i bokslutskommunikén.
** Utrangering har skett under kvartalet, för vidare information se finansiella kommentarer på sidorna 8–9 i bokslutskommunikén.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 37 083 731 aktier per 2023-12-31 (19 820 880). 
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585.
 
Händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Ortoma har medverkat på ISTA-kongressen och där presenterat sin banbrytande AI-baserade teknik för att automatiskt konvertera slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller.
 • Ortoma har uppnått acceptanskriterier och erhåller därmed en milstolpsersättning om 950 000 amerikanska dollar inom ramen för det utvecklings- och distributionsavtal som offentliggjordes den 20 september 2023. Avtalet avser utveckling och distribution av en kundanpassad version av OTS™.
 • Bolaget har fått ett abstract om Ortomas teknik för konvertering av röntgenbilder i 2D till 3D-modeller accepterat för presentation på konferensen ”AI in orthopaedics” vid Royal Society of Medicine i London.
 • Nyttjandeperioden inleddes för Ortomas teckningsoptioner av serie TO 2B som löpte 15 – 28 november 2023. En (1) teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.
 • Valberedningens ledamöter inför Ortomas årsstämma 2024 har utsetts.
 • Bolaget har tecknat ett Memorandum of Understanding (”MoU”) med Johnson & Johnson K.K. i Japan. Överenskommelsen syftar till att parterna ska samarbeta för att utvärdera marknadskraven i Japan och definiera en utökad version av OTS™ Plan och OTS™ Guide som även har stöd för knäledsoperationer. Givet en framgångsrik utvärdering är parternas ambition är att underteckna ett distributionsavtal under första halvåret 2024.
 • För Bolagets teckningsoptioner av serie TO 2B, fastställdes teckningskursen till 5,10 SEK per aktie med teckningsperiod 15 – 28 november 2023. Teckningsoptionerna tecknades till en utnyttjandegrad som motsvarar cirka 95,9 % och Bolaget tillfördes därigenom cirka 27,9 MSEK, före emissionskostnader.

 
 
Händelser efter periodens utgång

 • Ortoma meddelar att en vetenskaplig artikel har publicerats i välrenommerade ACTA Ortopedica, där Bolagets AI-baserade system för uppföljning av höftledskirurgi, OTS™ Follow-up, har utvärderats i förhållande till nuvarande standard, Radiostereometri, RSA (MBRSA). Resultaten i studien visar att OTS™ Follow-up är ett starkt alternativ till dagens standardmetod.
 • Bolaget meddelar att en ny vetenskaplig artikel i välrenommerade ACTA Ortopedica uppmärksammar bolagets teknik som ett lovande alternativ till dagens standardmetod för uppföljning.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för verksamhetsåret 2023.

 VD Linus Byström kommenterar

Den dag Ortomas historia skrivs kommer 2024 vara året då vi nådde ut på världsmarknaden – men 2023 kommer vara det år då vi ser att den strategi vi under lång tid arbetat efter började ge frukt. Den initiala framgången i Japan, kombinerat med etablerandet av ett omfattande globalt partnerskap, markerar en tydlig övergång från utveckling till kommersialisering.

Genom dessa ansträngningar har vi mottagit flera betydande milstolpsersättningar om totalt cirka 45 MSEK, och vår försäljning till distributörer har genererat intäkter på cirka 5,2 MSEK. Av dessa milstolpsbetalningar redovisades 33,2 MSEK som nettoomsättning under 2023, medan de återstående 7 MSEK reserverades som förutbetalda intäkter. Det är ett kvitto på att vi har en framgångsrik modell där vi får ersättning i samband med att avtal undertecknas, för utveckling och regulatoriska godkännanden, vid godkända pilotperioder och distribution. Vi fortsätter att investera betydande belopp i vår produktutveckling som under året uppgår till 27,3 MSEK, varav 23,9 MSEK var aktiverade utvecklingskostnader. I samband med att produkten tas i bruk i Japan och vi inleder avskrivningar för produkten, har vi gjort en utrangering om 24,26 MSEK som avser tidigare utveckling som inte längre är relevant för dagens tekniska plattform. Med total nettoomsättning om 38,1 MSEK når vi ett resultat om -19,98 MSEK efter finansiella poster för året. Utrangeringen påverkar dock inte kassaflödet.

Etableringen i Japan fortskrider som förväntat och vi ser en positiv utveckling i vårt globala partnerskap. Godkännandet för pilotperioden, engångsersättningen och marknadslanseringen i Japan bevisar att vår produkt uppfyller de höga kraven på den strategiskt viktiga japanska marknaden. Vid marknadslanseringen i november 2023 fördjupade vi även relationen med vår japanska partner genom att teckna ett MoU. Överenskommelsen syftar till att utvärdera de japanska marknadskraven och definiera en utökad version av OTS™ Plan och OTS™ Guide med stöd för knäledsoperationer (OTS™ Knee). I ljuset av dessa framsteg har vi beslutat att uppdatera vår utvecklingsplan och prioritera framtagandet av OTS™ Knee, vilket förlänger satsningen på ryggkirurgi (OTS™ Spine) med cirka sex månader. Att åstadkomma lansering och distribution på så kort tid betraktar vi som en betydande framgång, och vi ser optimistiskt på möjligheterna att ytterligare diversifiera vårt erbjudande på den japanska marknaden.

Samarbetet i Japan har även möjliggjort undertecknandet av ett globalt distributionsavtal för en kundanpassad version av OTS™ Hip. Arbetet följer planen, och vi har redan nått flera av de uppsatta milstolparna. Vid lansering och distribution förväntar vi oss generera intäkter för hårdvara, mjukvara och engångsartiklar enligt vår affärsmodell. Med andra ord är vi bara i början av vad vårt samarbete har att erbjuda.

Vi ser fram emot den noggranna och välplanerade utrullningen av OTS™, och är medvetna om att detta kommer ta tid på grund av de långa införsäljningscyklerna inom sjukvården. I början av ett samarbete med en distributör kommer försäljningen vara kopplad till en uppbyggnadsfas vilket genererar försäljning i lägre volymer för Ortoma men som på sikt skalas upp med större volymsbeställningar. Vi förväntar oss därför kvartalsvariationer i vårt resultat under den inledande fasen. Samtidigt kommer vi, i takt med att volymen av installerade system växer, se en stabilisering som genererar en ökning av licensintäkter och efterfrågan på engångsartiklar. Det kommer att leda till en positiv tillväxt i våra årligen återkommande intäkter. För att effektivt möta marknadens växande efterfrågan kommer vi under 2024 och 2025 att fokusera på att stärka vår interna organisation och tillsätta nyckelpositioner. Denna investering positionerar oss väl för en framgångsrik global lansering.

För närvarande avstår vi från att ge prognoser, med tanke på vår tidiga fas och kopplingen till regulatoriska godkännanden. Vi fortsätter noggrant rapportera större enskilda ordrar för öppenhet och förtroende enligt First Norths regelverk.

Under det gångna året har vi också presenterat de senaste framstegen med vår banbrytande AI-baserade teknik för att automatiskt konvertera slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller (WOTS™). Vår närvaro och den fina respons vi har fått, bekräftar att vår teknik ligger i absoluta framkant. Vi fortsätter enligt vår lagda strategi att ta produkten mot marknaden under 2024.

Under 2023 slutförde vi också framgångsrikt en företrädesemission vilken inbringade sammanlagt cirka 91 MSEK till Ortoma, inklusive lösen av optionsserien TO 2 B. Det är synnerligen tillfredsställande att notera att våra aktieägare, trots de utmaningar som det rådande makroekonomiska läget medför, fortsätter visa förtroende för oss.

Sammanfattningsvis har 2023 varit ett händelserikt år för Ortoma. Vid en tillbakablick på året och dess prestationer, kan jag inte annat än känna stolthet och konstatera att vi skördar frukterna av vårt hårda arbete. Ortoma har etablerat sig som en pionjär inom ortopedisk kirurgi och jag är övertygad om att vår ledande position kommer att spela en avgörande roll i fältets utveckling.

Göteborg i februari 2023
Linus Byström, VD Ortoma AB

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.