Teckningsoption TO 2B

Ortoma

Ortoma har utvecklat ett operationssystem som med hjälp av en AI-assisterad mjukvaruplattform bistår kirurger att med hög precision planera, genomföra och följa upp ingrepp inom ortopedkirurgi.

Investment highlights

K
L
Globala strategiska partnerskap

Ortoma har etablerat globala strategiska partnerskap som omvandlar Ortoma från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med fokus på SaaS och ARR. Bolaget har ingått ett avtal med en av de största globala aktörerna inom ortopedisk kirurgi för exklusiva distributionsrättigheter av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi i Japan. Ortoma meddelade i maj 2023 att pilotperioden för den kliniska utvärderingen av OTS™ Hip i Japan var avslutad. Pilotperioden var ett led i det avtal som Ortoma ingick med Johnson & Johnson K.K. i december 2021 avseende lansering av Ortomas unika lösning för AI-assisterad ortopedisk kirurgi av höftledsimplantat på den japanska marknaden. Pilotperiodens avslut medförde att Ortoma erhöll en engångsersättning om 2 miljoner dollar från Johnson & Johnson K.K. för de exklusiva distributionsrättigheterna av OTS™ Hip i Japan. Pilotperiodens avslut markerade starten för en bred marknadslansering och distribution av OTS™ Hip i Japan.

I september 2023 meddelade Ortoma att Bolaget tecknat ett globalt utvecklings- och distributionsavtal med en stor global aktör inom området för en kundanpassad version av OTS™ Hip, Custom OTS. Överenskommelsen gav Ortoma erhöll i samband med undertecknande av avtalet en ersättning om 750 000 amerikanska dollar. Bolaget kommer också att erhålla milstolpsbetalningar om totalt 8 225 000 amerikanska dollar under förutsättning att utvecklingssteg uppnås och regulatoriska godkännanden erhålls. Sammanlagt kan Bolaget erhålla motsvarande nästan 100 miljoner kronor i ersättning. Vid distribution av produkterna, får Ortoma årliga licensintäkter för mjukvara samt betalning för hårdvara och förbrukningsartiklar. Avtalet är en uppföljning av det term sheet som Ortoma tecknade i december 2022. Avtalen utgör centrala möjligheter att exportera Ortomas produkter globalt med fokus på SaaS (Software as a Service) och ARR (Annual Recurring Revenue).

K
L
Unik produkt och skalbar affär
Ortomas system OTS™ kombinerar pre-operativ automatisk 3D-planering, navigering av kirurger i realtid och post-operativ uppföljning i ett. Bolagets planerings-och navigationssystem är patenterade och godkända för användning inom ortopedisk kirurgi. Tillsammans med den AI-baserad analysen skapar OTS™ ett tidseffektivt hjälpmedel som med hög precision bistår kirurger. Detta är något som Ortoma är ensamma om att erbjuda marknaden inom proteskirurgi.

Ortoma ligger även i yttersta framkant för att konvertera röntgenbilder från 2D till 3D-modeller. Genom att använda sin AI-baserade och automatiserade plattform för att konvertera slätröntgenbilder i 2D till 3D modeller kan Bolaget fylla ett gap på marknaden vilket även bekräftats vid flera olika branschkongresser och mässor. Produkten bedöms ha en enorm marknadspotential och Ortoma planerar nu för att ta den till marknaden under 2024 och bedömer att det i framtiden kan utgöra ett mycket lukrativt affärsområde för bolaget.

K
L
Globalt växande marknad

Marknadstillväxten inom ortopedin drivs av införandet av avancerad teknik, avancerade material samt en stigande genomsnittsålder. Ett dominerande område inom ortopedisk kirurgi, där Ortomas system kan användas, är totala höftledsplastiker som under 2021 globalt omsatte cirka 6,9 miljarder USD med en bedömd ackumulerad tillväxt om cirka 5 procent fram till 2028. I USA, som är den ensamt största marknaden inom detta område, genomförs cirka 450 000 höftledsplastiker årligen.

K
L
Mindre lidande och lägre samhällskostnader

Ortomas produkter möjliggör bättre kirurgiska resultat, bättre kvalitet på de ingrepp som utförs och i förlängningen ett minskat antal reoperationer. Detta leder till mindre lidande för patienter, ökad produktivitet inom sjukvården och lägre samhällskostnader.

Erbjudandet

I samband med Ortomas företrädesemission i januari/februari 2023 emitterades
5 710 505 teckningsoptioner av serie TO 2 B. En (1) teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningsoptionerna kunde utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 15 november 2023 till och med den 28 november 2023. Sista dag för handeln i TO 2 B var den 24 november 2023.

Ortomas aktie handlas sedan 20 februari 2023 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Nyttjandeperiod

15 november – 28 november

Teckningskurs

5,10 SEK per unit

Utfall av TO-inlösen

TO 2B tecknades till 93,6% vilket motsvarar ett kapitaltillskott om cirka 27,2 MSEK före emissionskostnader

VD Linus Byström: Steg för steg ut på en global marknad

“Sammantaget har Ortoma tagit betydande steg mot global expansion och positionerat sig som en ledande innovatör inom ortopedisk teknologi. Vi ser fram emot en spännande framtid och är tacksamma för det fortsatta stödet från våra aktieägare.”

K
L
Läs mer

Stort avtal med en ledande aktör med sikte på globala marknader

I september tecknade Ortoma ett avtal med en stor global aktör inom ortopedisk kirurgi med ett avtalsvärde på närmare 100 miljoner kronor (Läs mer här]. Avtalet handlar om både utveckling och distribution av en kundanpassad version av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi, Custom OTSTM, som integrerar kundens teknik i systemet. I samband med att avtalet tecknades fick Ortoma en förskottsbetalning för utvecklingsarbete på 750 000 amerikanska dollar, följt av betalningar vid olika uppnådda milstolpar. Sammanlagt kan Ortoma få 8 975 000 dollar från avtalet, närmare 100 miljoner kronor. När produkten distribueras kommer Ortoma att få intäkter för hårdvara och återkommande intäkter i form av årliga mjukvarulicenser och förbrukningsartiklar.

Nära lansering i Japan

Parallellt med utvecklingen av Custom OTS pågår vårt samarbete med J&J i Japan. De utbildar nu sina sälj- och marknadsavdelningar i vårt standardsystem och tillsammans arbetar vi intensivt för att kunna göra en bred marknadslansering. Den kommersiella effekten av lanseringen i Japan förväntas vi kunna se under nästa år.

Vi lägger grunden för nästa lönsamma affärsområde

‍Att vår teknik är eftertraktad fick vi bekräftat i slutet av september. Vi deltog då på en av de största branschkongresserna inom ortopedisk kirurgi, ISTA i New York. Inför en stor publik fick vi möjlighet att presentera bolaget och vår nästa produkt som bygger på vår AI-baserade teknik för att automatiskt konvertera slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller. Den positiva feedback som vi fick stärker oss i vår övertygelse att vår produktutveckling ligger i absoluta framkant. Det bekräftar att vi är på rätt spår med en produkt med mycket stor marknadspotential och som kan utgöra ett nytt lönsamt affärsområde för bolaget. Vi fortsätter enligt lagd strategi med målsättningen att ta produkten till marknaden under 2024.

Optionsinlösen och framtiden

Ortoma har under året genomfört de flesta av de mål som sattes upp i samband med företrädesemissionen. Vi har tagit viktiga steg på den regulatoriska sidan med flera ansökningar inlämnade. Pilotperioden i Japan avslutades framgångsrikt och vi ser nu fram emot lanseringen. Avtalet om 100 MSEK är ett bevis på vårt engagemang och har accelererat kommersialiseringen. Vidare är vi väl positionerade för att ta vårt nästa affärsområde, konvertering av slätröntgenbilder i 2D till 3D-modeller, till marknaden.

I takt med att vi uppfyller de mål som vi satte upp i samband med vår företrädesemission blir också våra teckningsoptioner av serie TO 2 B mer attraktiva. Teckningsperioden börjar den 15 november och vi hoppas att så många aktieägare som möjligt väljer att utnyttja teckningsoptionerna till att teckna nya aktier. Det tillför bolaget kapital för att ta oss ännu närmare marknaden. Vid fullt utnyttjande, till högsta pris, tillförs Ortoma cirka 57 miljoner kronor före emissionskostnader.

Sammantaget har Ortoma tagit betydande steg mot global expansion och positionerat sig som en ledande innovatör inom ortopedisk teknologi. Vi ser fram emot en spännande framtid och är tacksamma för det fortsatta stödet från våra aktieägare. Tillsammans kommer vi att fortsätta skapa framgångsrika affärsmöjligheter och leverera värde till både våra aktieägare och patienter världen över.

Linus Byström, VD Ortoma AB

Dokument

Revisorns yttrande

Här kan du läsa revisorns yttrande: länk.

Styrelsens redogörelse

Här kan du läsa styrelsens redogörelse: länk.

Prospekt & villkor

Här kan du läsa prospektet.

Här kan du läsa villkor för TO 2B

Teaser

Här kan du läsa teaser.

Finansiella rapporter

Här kan du läsa Ortomas finansiella rapporter.

Frågor & Svar

Frågor och svar hittar du här: Nordic Issuing

Länk till ordlista.