Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB

28 May 2014

Igår, den 27 maj 2014, hölls årsstämma i Ortoma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- …

Läs mer


Kallelse till årsstämma i Ortoma AB

25 Apr 2014

Aktieägarna i Ortoma AB, 556611-7585, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 maj 2014 kl. 17.00 i Aulan på Göteborgs universitet, Vasaparken i Göteborg.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den

Läs mer


Ortoma samlar internationella utvecklingspartners i Göteborg

24 Apr 2014

Ortoma AB deltar i ett EU-finansierat FoU-projekt, benämnt Bio-Scaffolds, tillsammans med partners från Tyskland, Spanien, Tjeckien och Kina. Deltagande länder inom EU finansieras via sjunde ramprogrammet (FP7). Ortomas bidragsfinansiering från EU utbetalas löpande i projektet och uppgår totalt till ca …

Läs mer