Investor relations2022-11-18T17:21:29+01:00

ORTOMA AB

Investor Relations

Ortoma leds genom öppenhet. Som investerare är du alltid välkommen att kontakta oss.

En stor del av informationsgivningen sker genom SpotlightStockMarkets webbplats men även denna webbplats ska innehålla den information som är nödvändig för att kunna fatta ett informerat investeringsbeslut.

För mer information kontakta följande personer:

Verkställande Direktör 
Linus Byström
 [email protected]

Styrelsens ordförande 
Gunnar Németh
[email protected]

Pressreleaser

Load More Posts

Rapporter

Delårsrapport 1, 2022: 2022-05-20

Halvårsrapport, 2022: 2022-08-19

Delårsrapport 3, 2022: 2022-11-18

Bokslutskommuniké, 2022: 2023-02-17

2022

Delårsrapport Ortoma AB 2022-01-01-2022-09-31

Delårsrapport Ortoma AB 2022-01-01-2022-03-31

Halvårsrapport Ortoma AB 2022-01-01-2022-06-30

2021

Bokslutskommuniké 2021

Delårsrapport Ortoma AB 2021-01-01-2021-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2021-01-01-2021-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2021-01-01-2021-03-31

2020

Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport Ortoma AB 2020-01-01-2020-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2020-01-01-2020-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2020-01-01-2020-03-31

2019

Bokslutskommuniké 2019

Delårsrapport Ortoma AB 2019-01-01-2019-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2019-01-01-2019-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2019-01-01-2019-03-31

2018

Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapport Ortoma AB 2018-01-01-2018-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2018-01-01-2018-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2018-01-01-2018-03-31

2017

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport Ortoma AB 2017-01-01–2017-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2017-01-01-2017-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2017-01-01–2017-03-31

2016

Bokslutskommuniké 2016

Delårsrapport Ortoma AB 2016-01-01–2016-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2016-01-01–2016-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2016-01-01–2016-03-31

2015

Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport Ortoma AB 2015-01-01–2015-09-30

Delårsrapport Ortoma AB 2015-01-01-2015-03-31

Halvårsrapport Ortoma AB 2015-01-01-2015-06-30

2014

Bokslutskommuniké 2014

Delårsrapport Ortoma AB 2014-01-01–2014-09-30

Halvårsrapport Ortoma AB 2014-01-01–2014-06-30

Delårsrapport Ortoma AB 2014-01-01–2014-03-31

Protokoll från årsstämma i Ortoma AB 2022

Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB 2022

Kallelse till årsstämma i Ortoma AB 2022

Fullmaktsformulär årsstämma i Ortoma AB 2022

Bokslutskommuniké 2021

Protokoll från årsstämma i Ortoma AB 2021

Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB 2021

Förslag till Incitamentsprogram 2021/2025:2

Styrelsens förslag till Incitamentsprogram 2021/2025

Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2025:2

Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2025

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Ortoma AB 2021

Valberedningens förslag inför årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma i Ortoma AB 2021

Emmissionsmemorandum januari 2016

Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter i Ortoma

Bokslutskommuniké 2020

Kallelse till Extra bolagsstämma i Ortoma AB 2021

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma i Ortoma AB 2021

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ortoma AB den 17 december 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB 2020

Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma i Ortoma AB 2020

Protokoll från årsstämma i Ortoma AB 2020

Kommuniké från årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma i Ortoma AB 2020

Bokslutskommuniké 2019

Kallelse till årsstämma i Ortoma AB 2019

Fullständiga beslutsunderlag årsstämma i Ortoma AB 2019

Fullmaktsformulär 2019

Bokslutskommuniké 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortoma AB

Kommuniké från årsstämma 2018

Fullmaktsformulär 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Bokslutskommuniké 2017

Kommuniké från årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017

Kommuniké från årsstämma 2016

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma 2016

Kallelse till årsstämma 2016

Fullmaktsformulär 2016

Bokslutskommuniké 2015

Kallelse till årsstämma 2015

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma 2015

Fullmaktsformulär 2015

Bokslutskommuniké 2014

Kallelse och fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma 2014

Fullmaktsformulär 2014

Memorandum (IM) inför listning på AktieTorget

Bolags- & aktieinfo

 • Ortoma AB har två aktieslag. A-aktier som ger ägaren rätt till tio (10) röster per aktie och B-aktier som ger ägaren rätt till en (1) röst per aktie.
 • A-aktierna innehas av ett mindre antal huvudägare.
 • B-aktien noterades på Spotlight Stock Market den 31 mars 2014 med handelsbeteckning ORT.
 • Vid nyemission under februari/mars 2014 utgavs även teckningsoptioner som noteras på AktieTorget den 31 mars 2014 med beteckning TO 1B.

Extern länk till SpotlightStockMarkets hemsida.

SpotlightStockMarket

Bolagsordning för Ortoma AB

Antagen på extra bolagsstämma den 21 november 2013

§ 1       Firma

Bolagets firma är Ortoma AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2       Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3       Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är forskning och utveckling inom ortopedi eller närliggande område och därmed förenlig verksamhet.

§ 4       Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 660 000 kronor och högst 2 640 000 kronor.

§ 5       Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

§ 6       Aktieslag

Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie.

A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall innehavare av aktier av serie A samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission och/eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling skall av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

§ 7            Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

§ 8            Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9            Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 10          Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 11          Bolagsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut

a)      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)      om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c)      om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12          Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 13          Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Kontakt

För mer information samt kontakt:

Ortoma AB
Falkenbergsgatan 3
412 85 Göteborg
Sweden

[email protected]

Go to Top