Investor Relations – Eng2022-08-16T11:37:52+01:00

Investor Relations Ortoma AB

Ortoma develops the AI based platform Ortoma Treatment Solution (OTS™) for orthopaedic surgery. The platform includes modules designed to optimize patient outcomes through planning before, navigation during, and follow-up after surgery with orthopaedic implants. OTS™ provides benefits not only for patients, but also for surgeons, and hospitals/clinics.

The investor pages at www.ortoma.com contain financial information, news, and links to facilitate an informed investment decision. Further information is available at Spotlight Stock Market’s website. Do not hesitate to contact us if you would like more information.

More Information

For more information please contact:

Verkställande Direktör 
Linus Byström
 [email protected]

Styrelsens ordförande 
Gunnar Németh
[email protected]

  AI-assisted development

  Time saving

  Surgical accuracy

  Rapporter

  Ny rapport

  Bokslutskommuniké 2020

  Kallelse till Extra bolagsstämma i Ortoma AB 2021

  Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma i Ortoma AB 2021

  Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Ortoma AB den 17 december 2020

  Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB 2020

  Fullmaktsformulär till extra bolagsstämma i Ortoma AB 2020

  Protokoll från årsstämma i Ortoma AB 2020

  Kommuniké från årsstämma 2020

  Kallelse till årsstämma i Ortoma AB 2020

  Bokslutskommuniké 2019

  Kallelse till årsstämma i Ortoma AB 2019

  Fullständiga beslutsunderlag årsstämma i Ortoma AB 2019

  Fullmaktsformulär 2019

  Bokslutskommuniké 2018

  Kommuniké från extra bolagsstämma i Ortoma AB

  Kommuniké från årsstämma 2018

  Fullmaktsformulär 2018

  Kallelse till årsstämma 2018

  Bokslutskommuniké 2017

  Kommuniké från årsstämma 2017

  Kallelse till årsstämma 2017

  Kommuniké från årsstämma 2016

  Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma 2016

  Kallelse till årsstämma 2016

  Fullmaktsformulär 2016

  Bokslutskommuniké 2015

  Kallelse till årsstämma 2015

  Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma 2015

  Fullmaktsformulär 2015

  Bokslutskommuniké 2014

  Kallelse till årsstämma 2014

  Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma 2014

  Fullmaktsformulär 2014

  Memorandum (IM) inför listning på AktieTorget


  Årsredovisningar

  Årsredovisning Ortoma AB 2019-01-01-2019-12-31
  Årsredovisning Ortoma AB 2018-01-01-2018-12-31
  Årsredovisning Ortoma AB 2017-01-01-2017-12-31
  Årsredovisning Ortoma AB 2016-01-01-2016-12-31
  Årsredovisning Ortoma AB 2015-01-01-2015-12-31
  Årsredovisning Ortoma AB 2014-01-01-2014-12-31
  Årsredovisning Ortoma AB 2013-01-01–2013-12-31
  Årsredovisning Ortoma AB 2012-01-01–2012-12-31
  Årsredovisning Ortoma AB 2011-01-01–2011-12-31
  Årsredovisning Ortoma AB 2010-01-01–2010-12-31

  Delårsrapporter

  Halvårsrapport Ortoma AB 2020-01-01-2020-06-30

  Delårsrapport Ortoma AB 2020-01-01-2020-09-30

  Delårsrapport Ortoma AB 2020-01-01-2020-03-31

  Delårsrapport Ortoma AB 2019-01-01-2019-09-30

  Halvårsrapport Ortoma AB 2019-01-01-2019-06-30

  Delårsrapport Ortoma AB 2019-01-01-2019-03-31

  Delårsrapport Ortoma AB 2018-01-01-2018-09-30

  Halvårsrapport Ortoma AB 2018-01-01-2018-06-30

  Delårsrapport Ortoma AB 2018-01-01-2018-03-31

  Delårsrapport Ortoma AB 2017-01-01–2017-09-30

  Halvårsrapport Ortoma AB 2017-01-01-2017-06-30

  Delårsrapport Ortoma AB 2017-01-01–2017-03-31

  Delårsrapport Ortoma AB 2016-01-01–2016-09-30

  Halvårsrapport Ortoma AB 2016-01-01–2016-06-30

  Delårsrapport Ortoma AB 2016-01-01–2016-03-31

  Delårsrapport Ortoma AB 2015-01-01–2015-09-30

  Delårsrapport Ortoma AB 2015-01-01-2015-03-31

  Halvårsrapport Ortoma AB 2015-01-01-2015-06-30

  Delårsrapport Ortoma AB 2014-01-01–2014-09-30

  Halvårsrapport Ortoma AB 2014-01-01–2014-06-30

  Delårsrapport Ortoma AB 2014-01-01–2014-03-31


  Memorandum och andra dokument

  Emmissionsmemorandum januari 2016

  Anmälningssedel för teckning av B-aktier utan stöd av teckningsrätter i Ortoma

  Bolagsordning för Ortoma AB

  Antagen på extra bolagsstämma den 21 november 2013

  Antagen på extra bolagsstämma den 21 november 2013

  § 1       Firma

  Bolagets firma är Ortoma AB. Bolaget är publikt (publ).

  § 2       Styrelsens säte

  Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

  § 3       Verksamhet

  Föremålet för bolagets verksamhet är forskning och utveckling inom ortopedi eller närliggande område och därmed förenlig verksamhet.

  § 4       Aktiekapital

  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 660 000 kronor och högst 2 640 000 kronor.

  § 5       Antal aktier

  Antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

  § 6       Aktieslag

  Aktierna skall utges i två serier, serie A och serie B. A-aktie medför tio (10) röster per aktie och B-aktie medför en (1) röst per aktie.

  A-aktier och B-aktier kan i vardera serien utges till högst det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

  Aktierna av serie A och B skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

  Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier skall innehavare av aktier av serie A samt av aktier av serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

  Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

  Vad som sagts ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission och/eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

  Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

  Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

  Aktier av serie A kan omvandlas till aktie av serie B i nedan angiven ordning. Begäran om omvandling skall av aktieägare framställas skriftligen till bolaget, med angivande av hur många aktier av serie A som önskas omvandlade. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering vid Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i aktieboken.

  § 7            Styrelse

  Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

  § 8            Revisorer

  För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

  § 9            Kallelse till bolagsstämma

  Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

  § 10          Anmälan till stämma

  Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

  § 11          Bolagsstämma

  Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

  På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordningen.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  7. Beslut

  a)      om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

  b)      om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

  c)      om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

  1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
  2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
  3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
  4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

  § 12          Räkenskapsår

  Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

  § 13          Avstämningsförbehåll

  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

  Bolags- & aktieinfo

  Ortoma på Spotlight

  Pressreleaser

  Load More Posts

  Kontakt

  För mer information samt kontakt:

  Ortoma AB
  Falkenbergsgatan 3
  412 85 Göteborg
  Sweden

  [email protected]

  Go to Top