Valberedningens förslag inför årsstämma 2021

Published June 14, 2021

Bakgrund

Inför årsstämman 2021 har valberedningen i Ortoma AB (publ) (nedan kallat ”Ortoma” eller ”Bolaget”) bestått av Gunnar Németh, (styrelseordförande i Ortoma), Roy Forslund, (utsedd av Infotech i Väst AB), Matts Andersson (utsedd av honom själv) och Peter Möller (utsedd av Peroso AB och honom själv).

Valberedningens ordförande har varit Roy Forslund. De tre ägarrepresentanterna representerar cirka 55 procent av röstetalet för samtliga aktier i Ortoma.

 

 

 

 

Valberedningens förslag på ordförande till årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Gunnar Németh, eller den han sätter i sitt ställe, utses till ordförande vid årsstämman.

 

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till antalet styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå av sju (7) bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter, utan suppleant:

–                            omval av Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller och Jonny Nordqvist som styrelseledamöter,

–                            nyval av Magnus Yngen som styrelseledamot och

–                            omval av Gunnar Németh som styrelseordförande.

Daniel Andersson har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval.

Magnus Yngen är född 1958. Han innehar en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Han är Styrelseordförande i Fractal Design och LMY Stockholm AB, samt Styrelseledamot för Dometic Group AB (publ) och Frekamara AB. Tidigare befattningar inkluderar Styrelseordförande för Camfil Power Systems AB, Camfil Svenska Aktiebolag, Duni AB, Golvviken Newco AB, SD Group Intressenter AB, Sveba-Dahlén Group AB och Välinge Group AB. Han har även varit Styrelseledamot för Camfil Aktiebolag, Dometic Group Services AB, Dometic Holding AB, Dometic Koncern AB, Frostbite Holding AB och Makafrero AB. Tidigare uppdrag innefattar Koncernchef och Verkställande Direktör för Husqvarna AB och Dometic Group, samt Verkställande direktör för Camfil Aktiebolag och Good to Great World AB. Han har även innehavt ett antal positioner inom Electrolux.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets mål och strategier, framtida inriktning och förhållanden i övrigt tillsammans representerar den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att fortsättningsvis kunna leda och utveckla Bolaget. Valberedningen har även bedömt att samtliga föreslagna ledamöter har den tid till sitt förfogande som krävs för att fullgöra uppdraget som ledamot i Ortomas styrelse.

Valberedningens förslag om arvode till styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2020) samt med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till styrelsesuppleant, när sådan förekommer, (en höjning med ett och ett halvt prisbasbelopp från 2020), (vilka inte är anställda av bolaget).

Valberedningens förslag på val av, och arvode till, bolagets revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Mazars AB som bolagets revisor. Mazars AB har, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn David Johansson även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

___________________________

Göteborg i juni 2021

Ortoma AB (publ)

Valberedningen

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas Styrelseordförande Gunnar Németh

e-post: [email protected]

 

 

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Valberedningens förslag inför årsstämma 2021 i PDF-format

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Ortoma 2021 i PDF-format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.