Uppgraderade Ortoma Treatment Solution använt vid patientoperationer

Published May 9, 2018

Två patientoperationer har genomförts vid Universitetssjukhuset i Örebro där Ortoma Treatment Solution (OTS) användes för att planera och under operationerna positionera höftledsimplantat. Resultaten av patientoperationerna överensstämmer väl med resultaten från den tidigare verifieringen av system, som genomfördes med pre-kliniska operationer.

Uppgraderingar av OTS har genomförts under hösten 2017 och våren 2018. Pre-kliniska operationer genomfördes under april 2018 vid Tampere Surgical Education Centre (TSEC), vid Tammerfors Universitetssjukhus i Finland, för att verifiera det uppgraderade systemets noggrannhet. Vid verifieringen kom implantaten på plats med en avvikelse på i snitt under 0,5°, vilket kan jämföras med en avvikelse på 3°, som enligt FDA (U.S. Food & Drug Administration) anses vara acceptabelt för kirurgiska navigationssystem.

Det uppgraderade OTS har nu också använts vid patientoperationer. Operationerna genomfördes i rutinmiljö och med minimal träning av assisterande personal. Resultaten som uppnåddes med OTS under patientoperationerna visar på en god överensstämmelse med resultaten från de pre-kliniska operationerna.

Linus Byström, vd, kommenterar: ”- Vi är mycket nöjda att patientoperationerna har kunnat genomföras med samma mycket goda resultat som tidigare har påvisats vid de pre-kliniska operationerna. Detta lägger grunden fortsatt användning av OTS vid patientoperationer, som i sin tur ger underlag för den fortsatta utvecklingen av systemet.”

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta: Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh e-post: [email protected]
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Aktietorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.