Ortomas M&A-rådgivare skapar intresse för Ortoma

Published August 23, 2019

Ortoma är nu moget att möta världen och arbetar systematiskt för att ta vår produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden tillsammans med en industriell aktör. Succesivt har både bolaget och vår produkt mognat, och vi har efter upprepade operationer kunnat konstatera att OTS ger mycket noggranna och bra resultat. Vi har nu implementerat artificiell intelligens (AI) i OTS, vilket har gett ett överväldigande intresse från stora aktörer. Det har ytterligare ökat försprånget för vår produkt, som bolaget bedömer är världsledande. OTS är utvecklat för höftledsoperationer men kan skalas upp att också tillämpas för exempelvis rygg, knä mm. I syfte att behålla momentum måste utvecklingen av OTS fortsätta in i nästa fas som handlar om att slutföra processen att hitta rätt global aktör. En del av arbetet under sommaren har handlat om att garantera den fortsatta finansieringen för att säkerställa vårt försprång. Det ser onekligen ljust ut.

Under inledningen av året intensifierade bolaget utvärderingen av möjliga M&A-rådgivare för att bistå oss med att ta nästa steg enligt vår strategiska plan. Vi sökte en rådgivare baserad i USA eller Europa, för att vara nära beslutsfattare i globala multinationella medicinteknikbolag. Efter noggrann utvärdering föll vårt val på MedWorld Advisors (MWA), en M&A-rådgivare baserad i Boston, USA. Med dem har vi fått medarbetare som är specialiserade att hjälpa små och medelstora medicinteknikbolag. De har dessutom årtionden av erfarenhet av M&A-processer, både som köpare och säljare. Baserade en kort bilfärd från huvudkontor och utvecklingscentra för några av världens största medicinteknikbolag kan de effektivt utnyttja sina upparbetade och nära relationer till viktiga beslutsfattare. Linus Byström, vd, kommenterar ”Vi har tillsammans lagt upp en plan som vi gemensamt arbetar efter och som sträcker sig över kommande kvartal. Efter årets andra kvartal känner jag mig mycket nöjd både med vårt val och vårt samarbete.”

Efter att MWA fått en introduktion av OTS var de med Ortoma vid en konferens där bolaget presenterade OTS för ledande europeiska ortopeder med erfarenhet av guidad kirurgi, som ett led i våra diskussioner med ett bolag med kinesiska ägarintressen. Efter en initial analys gav MWA rådet att fortsätta utvärdera kommersiella möjligheter med detta bolag under icke-exklusivitet, det var för tidigt att binda sig vid en exklusivitet.

Parallellt med att MWA tagit över bolagets upparbetade kontakter och lagt sin plan för att bredda och fördjupa utvärdering av både regionala och globala kommersialiserings- och M&A-alternativ har utvecklingsarbetet av OTS pågått. Fortsatt utveckling av OTS är en av hörnpelarna i bolagets plan, inte minst för att vara en relevant aktör på marknaden. Under tredje kvartal intensifierades arbetet med ett strategiskt viktigt utvecklingsprojekt – att komplettera OTS med artificiell intelligens – AI. Ortomas lösning har presenterats vid några exklusiva tillfällen. Gensvaret har varit överväldigande då det inte finns något liknande på marknaden. Assistans av AI får mycket uppmärksamhet generellt, och Ortoma ligger i fronten inom vårt område. Presentationerna av denna viktiga utveckling har medfört att bolaget med start under tredje kvartalet har bokat in demonstrationer för globala industriella aktörer. OTS med AI ger MWA ytterligare ett verktyg för att skapa möjligheter till kommersialisering. Det har redan resulterat i att vi haft intressanta kontakter med företrädare för flera globala bildbehandlingsbolag.

MWA kommer under tredje kvartalet representera Ortoma vid en konferens i USA dit endast beslutsfattare från världens största medicinteknikföretag och M&A-rådgivare bjuds in. Detta är steg i vår plan och samtidigt ett exempel på MWAs nära och breda relationer inom medicinteknikbranschen.

Linus Byström, vd, kommenterar: ”Min slutsats är att vi inte bara har en bra produkt, utan att den är unik och världsledande. Jag ser med stor entusiasm och tillförsikt fram mot de aktiviteter som är planerade under de kommande kvartalen.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.