Ortoma tecknar exklusivitetsavtal

Published April 12, 2019

Ortoma har tecknat ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag, som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förbinder sig Ortoma att fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Avtalet ger motparten möjlighet att fortsätta utvärdera Ortomas teknik och förhandla om kommersiella villkor med en begränsad exklusivitet. 

Bolagen har under inledningen av året utvärderat möjligheterna till samarbete för att ta Ortoma Treatment Solution (OTS) till marknaden, inte bara i Asien utan även i andra världsdelar. Den initiala utvärderingen har varit positiv och bolagen inleder nu fördjupad utvärdering av teknik samt kommersiella diskussioner.

Linus Byström, vd, kommenterar: ”De inledande diskussionerna har inte bara syftat till att ge motparten möjligheten att utvärdera OTS, utan har även gett oss en inblick i motpartens framtidsvisioner. Vi är imponerade av deras insikter i den ortopediska marknaden och deras visioner om en fortsatt teknisk utveckling. Bolaget har ett starkt fokus på innovationer och en unik lösning för individanpassade implantat. Att noggrant positionera dessa implantat med OTS skulle ytterligare stärka dem och oss på marknaden. Våra visioner om framtiden stämmer mycket väl överens. Motparten är ständigt på jakt efter innovationer som ligger i framkant och man ser stora möjligheter att ta OTS till en unik ställning inom höftledskirurgin för att sedan vidareutveckla den till andra områden. ”

Avsiktsförklaringen innebär att Ortoma är fria att fortsätta diskussioner med bolag som har huvudkontor utanför Asien.

Den kinesiska marknaden för ortopediska implantat är ung, och endast ca 20 höftoperationer per 100 000 invånare genomförs per år. Motsvarande siffra för Japan är ca 60, och Sverige ca 350. I Kina utförs dock redan idag omkring 700 000 operationer med höft- och knäimplantat per år, och marknadstillväxten är ca 20 %.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019.

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.