Ortoma: Stort industriellt intresse för Ortoma Treatment Solution™ (OTS) – fortsatta operationer med OTS i Sverige

Published February 24, 2017

Se pressmeddelande

Ortoma Treatment Solution™ (OTS) röner nu stort intresse från den medicintekniska industrin. Flera globala implantatföretag samt aktörer inom medicinsk bildhantering och diagnostik har förevisats systemet. Ortoma AB har som mål att under året sluta ett återförsäljaravtal med någon av intressenterna.

Ytterligare två patienter med höftledsartros har nu opererats med cementerad höftplastik vilket innebär att leden ersätts med en höftprotes i metall och plast som cementeras (limmas) fast. Operationsteamet leddes av docent Gunnar Flivik, ortopedkliniken Skånes Universitetssjukhus vid Lasarettet i Trelleborg. Bägge operationerna genomfördes utan att operationstiderna förlängdes, knivtiden var 65 respektive 75 minuter och OTS fungerade mycket väl tillsammans med de processer och rutiner som används vid enheten.

Tidigare har tre patienter opererats med OTS vid Regionkliniken ortopedi, Universitetssjukhuset Örebro vid Lasarettet i Lindesberg. Därmed har sammanlagt fem patienter opererats med OTS i klinisk rutin.

” – Användningen av Ortoma Treatment Solution™ medger noggrann planering av höftprotesens placering i patienten och precis kirurgi för optimal funktionell och biomekanisk placering av höftprotesen. Korrekt placerad höftprotes ger förutsättningar till färre reoperationer på grund av tidiga luxationer (urledvridningar), sannolikt även en förlängd livstid för protesen. En användning av OTS skulle sannolikt också kunna leda till ett minskat antal legala processer i USA för medicinsk felbehandling. Att systemet fungerar smidigt i klinisk miljö och inte förlänger operationstiden är nyckelfaktorer för en global marknadsandel samt i pågående diskussioner med industriella aktörer.”, säger vd Matts Andersson.

Ortoma Treatment Solution™ består av två moduler: Ortoma Plan™ som används före operationen för noggrann planering i 3D av höftprotesens placering och Ortoma Guide™ som under operation används för precis placering av proteskomponenterna enligt utförd 3D planering. Regulatoriskt är OTS-systemet under 2016 CE-märkt och ISO certifierat, och en 510k ansökan till FDA i USA är under färdigställande.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh
Mobil: 070-529 20 00
e-post: [email protected]

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) gör det möjligt för kirurgen att inför operation exakt mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten.

Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017


About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.