Ortoma: Sista dag för teckning i Ortomas företrädesemission är den 15 juni 2017

Published June 12, 2017

Se nyhet

Torsdagen den 15 juni 2017 är sista dag för teckning av aktier i Ortoma AB:s (publ) (”Ortoma” eller ”Bolaget”) företrädesemission i vilken även nya aktieägare har möjlighet att teckna. Sista dag för handel med teckningsrätter är tisdagen den 13 juni 2017. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank/förvaltare i det fall dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning.

För varje A- och B-aktie du ägde på avstämningsdagen den 26 maj 2017 har du tilldelats en (1) teckningsrätt av respektive serie. Tre (3) teckningsätter ger dig rätt att teckna en (1) ny aktie av samma serie till teckningskurs 10 SEK per aktie. Teckning av aktier sker fram till och med den 15 juni 2017.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår av det prospekt som upprättats i samband med företrädesemissionen. Prospektet finns tillgängligt på Ortomas hemsida (www.ortoma.com) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse).

För ytterligare information om hur du tecknar dig, vänligen kontakta:

Arctic Securities AS, filial Sverige

Tel: 08-44 68 61 00; E-mail: [email protected]

För ytterligare information om Ortoma, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh

Mobil: 070-529 20 00

e-post: [email protected]

Om Ortoma AB (publ)

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten.

Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.


About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.