Ortoma: Ortomas plan för säkerställande av kort- och långsiktig finansiering

Published April 5, 2017

Se pressmeddelandet

Ortoma planerar att genomföra en företrädesemission under andra kvartalet 2017, under förutsättning av att styrelsen ges ett bemyndigande vid årsstämman. Bolaget har upptagit ett lån om 3 MSEK.

Det är Ortomas bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att följa sin affärsplan under de kommande tolv månaderna. För att säkerställa bolagets långsiktiga rörelsekapitalbehov har Ortomas styrelse för avsikt att söka ett bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2017 att besluta om en företrädesemission av aktier med målsättning att genomföra företrädesemissionen under andra kvartalet 2017.

För att säkerställa Ortomas kortsiktiga rörelsekapitalbehov har Ortoma upptagit ett lån om 3 MSEK från Ortomas aktieägare Peter Möller via bolag. Ortomas befintliga rörelsekapital inklusive det nya lånet bedöms täcka Ortomas rörelsekapitalbehov till och med juni 2017. Ortoma upptog i oktober 2016 ett lån om 9 MSEK från Ortomas aktieägare Roy Forslund via bolag. Lånen är att betrakta som brygglån och avses återbetalas med likvid från den planerade företrädesemissionen. Lånen löper till och med den 30 augusti 2017 med en årlig ränta om 4,5 procent, vilket Ortoma bedömer som marknadsmässigt.

Det är styrelsens bedömning att Ortoma behöver tillföras omkring 20-30 MSEK netto efter återbetalning av brygglån om totalt 12 MSEK, vilket bedöms som tillräckligt för att täcka bolagets rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna.

Ortoma står inför en intensiv period med fokus på lansering av Ortoma Treatment SolutionTM samt vidareutveckling av systemet för andra ledimplantat. OTSTM har under 2017 introducerats i sjukvården och hittills har fem patienter med diagnosen höftledsartros opererats med OTS™. Det lyckade införandet av digital planering och efterföljande navigering för de genomförda operationerna är Ortomas viktigaste milstolpe hittills och bekräftar att Ortomas tekniska plattform tillför värde.

Skulle inte Ortoma genomföra företrädesemissionen kan bolaget tvingas överväga annan extern finansiering i form av ytterligare lån från större aktieägare eller andra externa parter, eller genom att kapital tillförs genom samarbete med en extern industriell part.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh
Mobil: 070-529 20 00
e-post: [email protected]

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) gör det möjligt för kirurgen att inför operation exakt mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten.

Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.