Ortoma: Konsoliderad generell information avseende pågående förhandlingar med potentiella partners

Published February 12, 2021

Ortoma: Konsoliderad generell information avseende pågående förhandlingar med potentiella partners

Ortoma har pågående avancerade förhandlingar med potentiella globala kommersialiseringspartners. Syftet med dessa förhandlingar är att utvärdera kommersialiseringsalternativ med Ortoma Treatment Solution (OTS) tillsammans med en större industriell strategisk aktör eller tillsammans med an kombination av strategiska industriella aktörer för olika marknadssegment eller geografiska områden. Ortoma kommer för närvarande inte delge mer detaljerad information om dessa pågående kontakter med potentiella partners – det är Ortomas starka tro att delgivande av sådana detaljer på ett betydande sätt skulle kunna minska sannolikheten för framgångsrikt resultat i pågående processer och därmed skada Ortoma och dess aktieägare. Ortoma delger härmed mer konsoliderad generell information avseende pågående kontakter med potentiella partners. Sådana potentiella partners är industriella aktörer och/eller företag som är intresserade av Ortomas marknadssegment, både globalt och regionalt.

Ortoma har flera parallella partnerspår avseende olika produkter. Ortomas produktportfölj innefattar hela OTS (pre-operativ planeringsmodul och/eller kirurgisk intra-operative navigeringsmodul) och/eller anpassad för specifika produktsegment; höft, rygg eller knä.

Inom den medicintekniska industrin genomförs partnerskap för kommersialisering av produkter generellt genom exklusiva licensierings- och distributionsavtal (se t.ex. överenskommelsen mellan NeuroOne Medical Technologies Corporation och Zimmer Biomet, https://finance.yahoo.com/news/neuroone-medical-technologies-corporation-enters-120000708.html).

Stora aktörer på ortopedimarknaden förvärvar bolag för att stärka sin produktportfölj istället för att utveckla tekniken internt, många gånger efter en period med partnerskap (se t.ex. överenskommelsen mellan Orthosensor och Stryker,  https://investors.stryker.com/press-releases/news-details/2021/Stryker-acquires-OrthoSensor/default.aspx).

Ortoma verkar i en sektor som är en kombination av kirurgisk planering och navigering/guidad kirurgi. Denna marknadssektor är ett snabbväxande segment inom den medicintekniska industrin där artificiell intelligens används för dataanalys och individualiserad vård för att förbättra resultaten genom förbättrad kirurgisk precision och effektivisering av vården.

Sammanfattningsvis skapar Ortoma starkt intresse från marknaden och är, enligt Ortomas M&A-rådgivare MedWorld Advisors, väl positionerade för framtida tillväxt genom ett strategiskt partnerskap eller en kombination av strategiska partnerskap.

Sammanfattningsvis skapar Ortoma starkt intresse från marknaden och är, enligt Ortomas M&A-rådgivare MedWorld Advisors, väl positionerade för framtida tillväxt genom ett strategiskt partnerskap eller en kombination av strategiska partnerskap.

Ortomas vd Linus Byström

e-post: [email protected]

eller

Styrelseordförande Gunnar Németh

e-post: [email protected]

Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-12 kl. 08:00 CET.

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF-format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.