Ortoma: Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

Published June 10, 2015

Se Kommunikén

Igår, den 9 juni 2015, hölls årsstämma i Ortoma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet år styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att utse fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, samt att styrelsearvode utgår med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att utse en revisor och att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade om omval av Tommy Hansson, Elisabeth Liljensten och Gunnar Németh som styrelseledamöter, samt om nyval av Matts Andersson och Roy Forslund som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman om omval av Håkan Sterner som styrelsesuppleant samt nyval av Gunnar Németh som styrelseordförande.

Härutöver beslutade stämman att bolagets revisor Björn Ellison omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

  • Stämman beslutade att valberedningsarbetet inför årsstämman 2016 ska bedrivas enligt följande:Att bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2015 som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

    Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda ägarrepresentanterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

  • Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningen sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.
  • Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a)       förslag till ordförande vid årsstämman;

b)      förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c)       förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d)      förslag till arvode till revisorer;

e)      förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

f)        förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

  • Bolagets styrelseordförande är sammankallande till valberedningens första möte och skall tillse att valberedningen omgående erhåller relevant information om resultatet av styrelsens genomförda utvärdering av sitt arbete. Sådan information skall lämnas senast under januari månad och innefatta uppgift om bl.a. styrelsens arbetsformer och om effektiviteten i dess arbete. Vidare skall vid behov styrelseordföranden adjungera vid valberedningens sammanträden.
  • Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov skall Bolaget dock svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Göteborg i juni 2015

Ortoma AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Sterner, t.f. VD och CFO

Telefon: 031-786 5163 eller 070-810 1095

E-post: [email protected]

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.