Ortoma: Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ)

Published December 1, 2015

Se nyheten

 

Aktieägarna i Ortoma AB (publ) (”Bolaget”), 556611-7585, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 14.00, i Bolagets lokaler på Vädursgatan 5, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag 11 december 2015,

– och senast måndagen den 14 december ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till bolaget, Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg, eller via e-post [email protected]. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före fredagen den 11 december 2015.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för denna kallelse uppgår till 10 627 364 st., varav 1 050 000 A-aktier och 9 577 364 B-aktier, motsvarande 20 077 364 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dagordning

1.  Öppnande av stämman

2.  Val av ordförande vid stämman

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd

4.  Godkännande av dagordning

5.  Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.   Val av styrelsesuppleant

8.  Val av revisor

9.  Bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission

10. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7. Val av Daniel Andersson som styrelsesuppleant. Daniel Andersson, född 1975, var under perioden 2013 – 2014 styrelseledamot i Ortoma. Andersson har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Andersson har mer än tio års erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom den medicintekniska industrin och IT. Han har erfarenhet som områdeschef på Ascom, Gambro och erfarenhet från säljområdet i Frankrike på Nobel Biocare. Daniel Andersson är son till Ortomas grundare Dr. Matts Andersson.

Punkt 8. Styrelsen föreslår att stämman väljer KPMG som bolagets revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 9. Styrelsen föreslår stämman bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle besluta om nyemission, med företrädesrätt för bolagets aktieägare av sammanlagt högst 500 000 aktier i Bolaget, varvid teckningskursen ska fastställas till marknadskurs minus en rabatt som fastställs av styrelsen. Emissionerna skall om den inte tecknas fullt ut av befintliga aktieägare kunna tecknas av såväl privata investerare, företag och institutionella investerare. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning eller kvittning av skuld. Aktieägare av serie A skall ha rätt att teckna sig för A-aktier i relation till innehavet. Tillika ska aktieägare av serie B ha rätt att teckna sig för B-aktier. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande med 55 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2016-12-31.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde.

Göteborg november 2015
Styrelsen
Ortoma AB

Förslag till bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission

Styrelsen i Ortoma AB (publ), 556611-7585, föreslår stämman att besluta om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra en företrädesemission enligt följande:

Stämman ger styrelsen ett bemyndigande om att vid ett tillfälle besluta om nyemission, med företrädesrätt för bolagets aktieägare av sammanlagt högst 500 000 aktier i Bolaget, varvid teckningskursen ska fastställas till marknadskurs minus en rabatt som fastställs av styrelsen. Emissionerna skall om den inte tecknas fullt ut av befintliga aktieägare kunna tecknas av såväl privata investerare, företag och institutionella investerare. Likvid för aktierna skall erläggas med kontant betalning. Aktieägare av serie A skall ha rätt att teckna sig för A-aktier i relation till innehavet. Tillika ska aktieägare av serie B ha rätt att teckna sig för B-aktier. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande med 55 000 kronor. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2016-12-31.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.