Ortoma, idag inleds emissionen

Published February 13, 2014

Idag, den 13 februari 2014, inleds teckningstiden i Ortoma AB:s emission inför listning på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 27 februari 2014. Teckning ska ske i units. En unit består av två (2)  B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1B, berättigande till teckning av en (1) ny B-aktie. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt 12 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenpris tillförs Ortoma ytterligare 8 250 000 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 20 250 000 SEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser, lägsta gräns för genomförande och tillgängliga dokument

Ortoma har erhållit teckningsförbindelser om 5 MSEK, vilket även är lägsta gräns för genomförande av emissionen och därigenom även den planerade listningen på AktieTorget. Memorandum, folder och anmälningssedel finns att tillgå på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (dev.ortoma.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).

Ortoma i korthet

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solutions™, underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera placeringen av implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjlighet till ett bättre
operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Ortoma avser med hjälp av den planerade emissionen att fullfölja utvecklingen av Ortoma Treatment SolutionTM inför en marknadsintroduktion under 2015.

Globalt genomförs cirka 5,5 miljoner ortopediska ingrepp årligen inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bara i Sverige utförs årligen cirka 16 000 höftprotesoperationer, vilket är Ortomas initiala marknadsområde.

Övergripande motiv för emission

Ortoma avser via emissionen att fortsätta utvecklingen av Ortoma Treatment SolutionTM som ett integrerat kirurgiskt operationssystem för implantatkirurgi inför en marknadsintroduktion under 2015.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 13 februari – 27 februari 2014.

 • Teckningspost: Anmälan om teckning av units ska avse lägst 600 units. Var och en unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1B. 
 • Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit, det vill säga 4,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 B-aktier och 1 500 000 teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget initialt 12 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra emissionen och därigenom även listningen är 5 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenpris tillförs bolaget ytterligare 8 250 000 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 20 250 000 SEK före emissionskostnader. 
 • Antal aktier innan emission: 6 148 504 aktier, varav 1 050 000 A-aktier och 5 098 504 B-aktier. 
 • Bolagets värdering: Cirka 24,6 MSEK (före emission). 
 • Teckningsförbindelser: Ortoma har erhållit teckningsförbindelser om 5,0 MSEK. 
 • Listning på AktieTorget: B-aktien och teckningsoptionen är planerade att noteras på AktieTorget. Första dag för handel beräknas bli den 31 mars 2014.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande finns att ta del av i upprättat memorandum.

Teckningsoptioner (TO 1B)

Bolaget har för avsikt att lista teckningsoptionerna av serie TO 1B (ISIN- kod: SE0005676111) på AktieTorget. Första handelsdag är beräknad att bli den 31 mars 2014. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period: Från och med 2 februari 2015 till och med den 19 februari 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 19 februari 2015.

VD Bertil G. Larsson kommenterar

– Vi befinner oss i en mycket spännande fas och utvecklas kontinuerligt mot vår vision att öka kvaliteten inom implantatkirurgi med ett 3D-planeringsverktyg och en unik guide som i realtid hjälper kirurgen att placera i första hand höft- och knäledsimplantat på ett optimalt sätt. Det är enormt inspirerande att arbeta i den positiva spiral vi nu befinner oss i. För att kunna fortsätta hålla en hög takt i såväl utvecklings- som kommersialiseringsarbetet genomför vi nu en emission inför listning på AktieTorget. Styrelsen i Ortoma och jag välkomnar dig att följa med oss på en spännande resa.

Välkommen till informationsträffar och webbhearing

I samband med emissionen kommer Ortoma att delta på informationsträffar och en webbhearing för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på lättare förtäring.

 • Uddevalla – 18 februari 2014 kl. 18.30 – Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18. 
 • Stockholm – 19 februari 2014 kl. 18.30 – Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23. 
 • Göteborg – 26 februari 2014 kl.18.00 – Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65. 
 • Webbhearing på AktieTorgets hemsida – 25 februari 2014 kl. 10.00, www.aktietorget.se

För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffarna, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission på e-post: [email protected] eller på telefon: 0431-47 17 00.

För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: [email protected] Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med emissionen inför listning på AktieTorget.

För ytterligare information om Ortoma, vänligen kontakta:

Klementina Österberg, Ordförande, telefon 0704-40 11 90
Bertil G. Larsson, VD, telefon 0702-99 75 10
E-post: [email protected]


About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.