Ortoma har säkrat förlängning av avtal om likviditetsfacilitet

Published September 2, 2022

Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) har säkrat förlängning av avtal om löpande likviditetsfacilitet med Infotech i Väst AB och Peroso AB. Den förlängda faciliteten är tidsbegränsad t.o.m. 2022-12-31 och beloppsbegränsad till 2,5 miljoner kronor i månaden och till 7,5 miljoner kronor totalt. Första utbetalning sker i oktober 2022. Skulden återbetalas till långivarna med en årlig ränta om 5 % och återbetalningen ska ske enligt separat överenskommelse.

 

 

 

 

Tidigare kreditfacilitet tecknad med Infotech i Väst AB och Peroso AB täcker Bolagets drift under september 2022. Den förlängda kreditfaciliteten beloppsbegränsas därför till 7,5 miljoner kronor med månatliga inbetalningar under oktober, november och december 2022. Kreditfaciliteten kommer att användas till Bolagets strategiska satsning mot den japanska marknaden och utvecklingsprojekt i Bolaget.

Infotech I Väst AB och dess ägare Roy Forslund är sammantaget till kapitalet största ägare i Ortoma. Peroso AB och dess ägare Peter Möller är sammantaget till kapitalet tredje största ägare i Ortoma. Roy Forslund och Peter Möller är styrelseledamöter i Ortoma AB.

Med Ortomas nuvarande affärsplan bedömer styrelsen och ledningen i Ortoma att befintlig kassa samt avtalet sannolikt kommer att kunna finansiera verksamheten till under fjärde kvartalet 2022.

 

Ortoma – Improved Performance

 

 

INFORMATION OM MAR

Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

 

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi

Pressmeddelande i PDF-format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.