Ortoma har nått överenskommelse om ett icke-bindande term sheet för specialanpassad version av OTS Hip

Published December 6, 2022

Ortoma AB (publ) (“Ortoma” eller “Bolaget”) har kommit överens med DePuy Synthes bolagsfamilj (”DePuy Synthes”), om ett icke-bindande term sheet. Överenskommelsen gäller utveckling och distribution av en anpassad version av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi, OTS Hip. Nästa steg i processen är att underteckna ett bindande slutgiltigt avtal.

 

 

 

Parterna har med ett term sheet en preliminär överenskommelse om de viktigaste kommersiella villkoren för de globala distributionsrättigheterna (förutom Japan) av en anpassad version av Ortoma Treatment Solution (Custom OTS) för höftproteskirurgi, med förbehåll för myndighetsgodkännanden. Överenskommelsen omfattar Ortomas utvecklingsarbete och DePuy Synthes distributionsrättigheter för Custom OTS under en inledande period om 7 år. Ortomas potentiella intäkter kan, med förbehåll för ett slutgiltigt avtal, vara en kombination av utvecklingsavgifter, fasta avgifter och löpande rörliga avgifter men kan inte kvantifieras i detta skede.

 

Linus Byström, VD för Ortoma, kommenterar:

“Ortoma är mycket glada över att ha nått denna överenskommelse eftersom det är ett viktigt steg för Ortoma att utveckla och bredda samarbetet med DePuy Synthes. Parterna kommer nu att arbeta med att förhandla fram ett slutgiltigt avtal som kommer att ge tillgång till globala distributionsrättigheter utanför Japan för den anpassade versionen av OTS Hip.”

 

Ortoma – Improved Performance

 

Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-06 08:31 CET.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström
e-post: [email protected]

 

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Meddelande i PDF-format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.