Ortoma genomför riktad nyemission och tillförs 39,6 MSEK

Published February 23, 2021

Ortoma genomför riktad nyemission och tillförs 39,6 MSEK

23 Feb 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.Styrelsen för Ortoma AB (publ) (“Ortoma” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande beviljat av den extra bolagsstämman den 12 februari 2021, beslutat om en riktad nyemission om totalt 1 801 898 B-aktier (den “Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen uppgick till 22 SEK per B-aktie och fastställdes genom förhandlingar med flertalet professionella investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Ortoma cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader. Tecknarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av en grupp professionella investerare. Styrelsen för Ortoma har, med stöd av bemyndigande beviljat av den extra bolagsstämman den 12 februari 2021 och i linje med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande tidigare idag beslutat om den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 22 SEK per B-aktie, motsvarande en rabatt om cirka 18 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs på Spotlight Stock Market under de senaste 20 handelsdagarna. Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med flertalet professionella investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Ortoma cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader. Tecknarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av en grupp professionella investerare, varav majoriteten tecknades av Arctic Securities för kunders räkning.

VD Linus Byström kommenterar: Digitalisering och ökade krav på noggrannhet med syfte att effektivisera och förbättra behandlingsresultat är globala megatrender inom ortopedibranschen. Med Ortoma Treatment SolutionTM, som assisteras av artificiell intelligens, har vi produkter som adresserar dessa trender. Vår modul för höftledsoperationer är distributionsfärdig. Emissionen ger oss en stark finansiell position och ökad flexibilitet vid fortsatta förhandlingar med potentiella industriella samarbetspartners samt till att finansiera förberedelser för distribution av Ortoma Treatment SolutionTM. Vi är mycket glada att vi idag stärker vår ägarbas och hälsar nya investerare välkomna.

Befintligt rörelsekapital bedöms tillräckligt till under första halvåret 2021. Tillförd likvid från den Riktade Nyemissionen tillsammans med befintlig kassa avser säkerställa rörelsekapitalbehovet till och med Q2 2022 och användas till följande;

  • Aktiviteter i samarbete med M&A-rådgivare för att ta produkt till marknaden med en industriell samarbetspartner genom avtal, investering, eller förvärv av Bolaget
  • Kvalitetssystem och dokumentation ska revideras för att uppfylla den nya europeiska förordningen om medicintekniska produkter (MDR)
  • Fortsatt utveckling av OTS Hip och OTS Spine
  • Fortsatt optimering av tillbehör till Ortoma Guide
  • Fortsatt klinisk verksamhet
  • Utöka marknadsgodkännande till ytterligare marknader och för ytterligare produkter
  • Utveckling av OTS Knee eller OTS Hip för revisionskirurgi

Styrelsen bedömer, med anledning av de förhandlingar som genomförts med en grupp professionella investerare, att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen.

I samband med transaktionen har Ortomas största ägare Roy Forslund via det majoritetsägda bolaget Infotech i Väst AB lånat ut 1 801 898 B-aktier till Arctic Securities i syfte att underlätta leverans av aktier till tecknare. Aktierna kommer att återlämnas omgående efter att den Riktade Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Efter den Riktade Nyemissionen uppgår Roy Forslunds direkta och indirekta aktieinnehav till 3 150 755, varav 615 191 A-aktier och 2 535 564 B-aktier, motsvarande 16 procent av det totala antalet aktier i Ortoma och 25 procent av rösterna i Ortoma. Aktielånet medför att Roy Forslunds direkta och indirekta aktieinnehav reduceras till 1 348 857, varav 615 191 A-aktier och 733 666 B-aktier, motsvarande 7 procent av det totala antalet aktier i Ortoma och 20 procent av rösterna i Ortoma efter den Riktade Nyemissionen.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9 procent av antalet aktier och cirka 5 procent av antalet röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet utestående B-aktier i Bolaget att öka med 1 801 898 B-aktier, från 16 354 982 B-aktier till 18 156 880 B-aktier. Genom den Riktade Nyemissionen kommer således det totala antalet A- och B-aktier öka med 1 801 898 aktier, från 18 018 982 aktier till 19 820 880 aktier. Bolagets aktiekapital kommer att öka med cirka 198 208,78 SEK, från 1 982 088,02 SEK till cirka 2 180 296,80 SEK.

Rådgivare

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 22:19 (CET).
För mer information

Linus Byström – VD

E-post: [email protected]

Gunnar Németh – Styrelseordförande

E-post: [email protected]

Om Ortoma AB (publ)

Ortoma AB (publ) utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten, eller en uppmaning att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet i någon jurisdiktion och utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA.  Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (“Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande i PDF-format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.