Ortoma AB: Ortoma har utsett ny CTO och ger statusuppdatering

Published August 13, 2018

Ortoma har utsett Andreas Wolfgang att efterträda Matts Andersson som ny CTO. Matts kommer att kvarstå som en av bolagets huvudägare, styrelseledamot och vara tillgänglig som senior advisor. Bolaget har också säkerställt ytterligare en underleverantör av mjukvara och inväntar svar från FDA.

Matts Andersson, Ortomas grundare och mångårige CTO (Chief Technology Officer), har på egen begäran valt att träda tillbaka som bolagets tekniske chef. Till efterträdare på posten som CTO har Andreas Wolfgang utsetts.

Andreas har en Dipl. Ing. examen från Technical University of Karlsruhe och en Tekn. Dr. (Ph.D.) examen från University of Southampton, har varit verksam som forskare (postdoctoral) på Chalmers tekniska högskola och har över 50 publicerade artiklar (peer-reviewed) i internationella sammanhang. Han har dessutom flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete som systemansvarig för större utvecklingsprojekt med fokus på signalbehandling för kommunikations- och radarsystem samt medicinteknik.  Wolfgang är i nuläget även CTO inom Qamcom-koncernen. Han kommer under en period sköta rollen som CTO hos Ortoma parallellt med åtaganden inom Qamcom-koncernen.

Matts Andersson kommenterar: ”-Att jag avgår som teknisk chef för Ortoma ser jag som en naturlig del i utvecklingen. Jag har varit med och tagit fram ett unikt och framgångsrikt koncept för ett digitalt planeringssystem riktat till läkare samt skapat ett datastyrt navigeringsverktyg för operationer inom sjukvården.

Vi har genomfört flera operationer och sett att den nya metoden fungerar utmärkt i den kliniska verkligheten. Därmed går verksamheten i Ortoma in i en ny fas och för mig känns det självklart och naturligt att en yngre, kraftfull förmåga nu tar vid. Jag har fyllt 70 år och har de senaste 40 åren arbetat som operativ chef i olika befattningar. Det är nu dags för mig att få en mer strategisk roll i verksamheten, vilket jag kommer att få som styrelseledamot, senior advisor och huvudägare i Ortoma.

Jag kommer självklart att fortsätta mitt arbete i Ortoma och kommer att medverka med stort engagemang i verksamheten även framöver och med Andreas Wolfgang som ny teknisk chef ser jag mycket positivt på framtiden.”

Linus Byström, vd, kommenterar: ”- För det första vill jag tacka Matts för hans mångåriga arbete och engagemang för bolaget. Han har skapat en generell plattform med unika möjligheter att planera och positionera ledimplantat. Jag är också nöjd med att knyta Andreas till bolaget för det fortsatta arbetet att förädla och vidareutveckla OTS. Att Matts är kvar som senior advisor säkerställer god kontinuitet i utvecklingsarbetet.”

Aktivitetsnivån i bolaget varit lugnare under sommarperioden. Tidigare har bolaget aviserat avtalsförhandlingar med en underleverantör av mjukvara som ett led i en översyn av bolagets avtal. Detta i syfte att säkerställa leveranser i enlighet med bolagets behov. Denna förhandling är pågående och har legat nere under semesterperioden.

Ortoma har också utvärderat ytterligare underleverantörer av tjänster för teknikutveckling. I takt med att Ortoma Treatment Solution (OTS) mognar och närmar sig bredare marknadslansering ställs nya krav på kompetens för att även hantera bland annat support och underhåll, samtidigt som produkten ska vidareutvecklas inom befintliga och nya områden. Detta gör att bolaget vill säkerställa ytterligare resurser och bredda kompetensbasen.

Qamcom Research & Technology AB har deltagit i utvärderingen och genomfört testprojekt med mycket lyckat resultat. Utbildningsnivån är hög inom företaget. Av över 130 medarbetare är mer än 30 procent disputerade och resterande har minst 6 års erfarenhet från industrin. De har bra kontakt med teknikfronten inom sina områden, samt har erfarenheter av att arbeta i komplexa projekt. Kunderna kommer från många branscher som är utsatta för hög konkurrens. De teknikområden som är spjutspetsar inom Qamcom är centrala även för Ortoma. Qamcom ses som en bra partner att samarbeta med och som gör det lättare för Ortoma kan välja rätt teknik och lösningar för sina produkter.

Ortoma väljer därför att fortsätta samarbetet med Qamcom Research & Technology AB och har möjlighet att utöka detta med kort varsel. Samtidigt har bolaget för avsikt att fortsätta samarbetet med tidigare leverantör av mjukvara. De tjänster som det finns behov av kommer fördelas mellan underleverantörerna. Sammantaget gör detta att kompetensbasen och resurser säkerställs för framtiden med ökad flexibilitet.

Qamcom Research & Technology AB äger en minoritetspost i Infotech i Väst AB, som kontrolleras av Ortomas huvudägare Roy Forslund. Avtalet med Qamcom Research & Technology AB har ingåtts till ekonomiskt konkurrenskraftiga villkor, samt säkerställer tillgång till bred kompetens med dokumenterad utbildning och lång erfarenhet av att leverera till multinationella företag.

FDA granskar fortfarande bolagets 510(k)-ansökan. Bedömningen var initialt att svar kunde förväntas inom 30-60 dagar, en period som nu passerats. Ortomas regulatoriska rådgivare i USA ser ingen anledning varför svar inte kan förväntas under augusti. De poängterar dock att myndighetens svar kan dröja, något som kan vara en följd av deras generella arbetsbelastning. Svar under tredje kvartalet ses som troligt.

I övrigt ligger strategin, som senast kommunicerades på bolagstämman, att ta produkten till marknaden med en industriell samarbetspartner fast. Bolaget arbetar aktivt med olika möjligheter inom ramen för denna strategi. På utvecklingssidan genomförs uppdateringar av OTS, baserat på återkoppling som erhölls vid operationer under våren, för att öka användarvänligheten. Systemet uppgraderas också för att hantera ytterligare implantatkomponenter för höftledskirurgi.

Linus Byström, vd, kommenterar: ”- Det är tillfredsställande att öka flexibiliteten i utvecklingen samtidigt som tillgång till kompetens säkras. Vi är nu väl rustade för både fortsatt utvecklingsarbete och kommande behov av underhåll av systemet.”

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta: Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh e-post: [email protected]
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Aktietorget.

Dokument

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.