Ortoma AB: Ortoma har tecknat avtal om likviditetsfaciliteter

Published November 8, 2018

Ortoma har tecknat avtal om löpande likviditetsfaciliteter med Peroso AB och EQ Care AB. Faciliteterna är upptagna med en årlig ränta på 4,5%, tidsbegränsade t.o.m. 2019-10-31 och beloppsbegränsade till 5 miljoner kronor vardera, vilket innebär att Ortoma har en skuld till Peroso AB och EQ Care AB om maximalt 5miljoner kronor vardera per 2019-10-31.

Avtalen möjliggör tidigareläggning av grundarbete för att expandera bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution, till att omfatta andra applikationsområden än höftledskirurgi. I en första fas är grundarbetet av generell karaktär och ökar systemets skalbarhet. I en andra fas har bolaget för avsikt att påbörja en förstudie för anpassning av systemet till knä- eller ryggkirurgi.

Peroso AB och dess delägare Peter Möller samt EQ Care AB och dess ägare Jonny Nordqvist är större aktieägare i Ortoma och innehavare av A-aktier.

Ortomas valberedning har för avsikt att föreslå att styrelsen utökas med två ledamöter samt att föreslå val av att Peter Möller och Jonny Nordqvist som styrelseledamöter. För detta kommer bolaget kalla till extra bolagsstämma.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Aktietorget.

Dokument

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.