Ortoma AB: Ortoma har genomfört live-demonstrationer för industriella aktörer, ytterligare demonstrationer planerade

Published January 8, 2019

Ortoma har under hösten färdigställt och verifierat en uppgraderad version av Ortoma Treatment Solution (OTS), som nu använts kliniskt för höftledsplastiker. Systemet har även använts vid livedemonstrationer för industriella aktörer. Ytterligare demonstrationer för asiatiska aktörer är planerade.

Operationer med benlängdsmätning

Bolaget har under hösten 2018 adderat inmätning av lårbenskomponenten för höftledsproteser till OTS. Denna version av systemet användes vid en serie operationer på Skånes Universitetssjukhus under slutet av 2018. Operationerna har varit mycket lyckade och genererade nya resultat som bekräftar systemets noggrannhet. Tillsammans med data från pre-kliniska operationer visar våra nya data att benlängdsförändringar efter höftledsplastik kan kontrolleras med en noggrannhet av drygt 1 mm. Det innebär att den normala biomekaniken säkerställs, och patienten får tillbaka en normal benlängd. Med konventionell teknik, utan OTS, kan benlängdsskillnaden bli mer än 1,5 cm vilket då berättigar till patientskadeersättning. Här finns således stora möjligheter att minska patientlidande och sjukvårdskostnader med OTS.

Operationerna har även genererat data som förstärker dokumentationen av systemets redan tidigare påvisade mycket höga noggrannhet vid inmätning av ledskålen för höftledsproteser.

Genomförda live-demonstrationer för industriella aktörer

Strategin att ta produkten till marknaden med en industriell samarbetspartner ligger som tidigare kommunicerats fast. Bolaget arbetar aktivt med olika möjligheter inom ramen för denna strategi och för dessutom diskussioner med flera parter. Som ett led i detta arbete genomfördes under november och december 2018 ett antal live-demonstrationer för industriella aktörer baserade i Europa och USA. Resultatet av dessa demonstrationer är att diskussionerna kommer fördjupas, under inledningen av 2019, med de aktörer som visat intresse att inleda samarbete med bolaget.

Demonstrationer för ytterligare intressenter

Bolaget har även knutit kontakt med industriella aktörer baserade i Asien och inledande presentationer av OTS har genomförts med positivt resultat. Under början av 2019 kommer bolaget därför demonstrera OTS för dessa aktörers exekutiva företagsledningar.

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Dokument

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.