Ortoma AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Ortoma AB (publ)

Published November 14, 2018

Aktieägarna i Ortoma AB (publ) (”Bolaget”), 556611–7585, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2018 kl. 10.00, i Hotell Mektagonens Konferenslokal ”Fredriksdal” på Falkenbergsgatan 3, i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen den 14 december 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast måndagen den 17 december 2018.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

  • per post till Ortoma AB (publ), Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg, eller
  • per e-post till [email protected]

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före torsdagen den 13 december 2018.

Ombud m.m.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.ortoma.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 14 december 2018.

Förslag till dagordning

1.   Öppnande av stämman

2.   Val av ordförande vid stämman

3.   Upprättande och godkännande av röstlängd

4.   Godkännande av dagordning

5.   Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt röstkontrollant

6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

8.   Val av ytterligare styrelseledamöter

9.   Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7   Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägarna i Ortoma AB (publ) beslutade vid årsstämman den 28 maj 2018, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill dess att nästa årsstämma hållits oförändrat ska bestå av fem ordinarie ledamöter med en suppleant. Valberedningen har anmält att de vid extra bolagsstämman kommer föreslå att styrelsen utökas med två bolagsstämmovalda ordinarie ledamöter och att således styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant.

Punkt 8 Val av ytterligare styrelseledamöter

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma och utöver de ledamöter som valdes vid årsstämman, till nya ordinarie ledamöter välja Peter Möller och Jonny Nordqvist.

Peter Möller, född 1957, har varit verksam och drivit verksamhet inom ett flertal områden, bl.a. finans-, bygg- och verkstadsindustri. Möller är tillsammans med familjen verksam som oberoende investerare inom bolaget Peroso AB.

Jonny Nordqvist, född 1958, är utbildad socionom och har varit VD och drivit upp behandlings- och skolkoncernen Baggium AB. Nordqvist har omfattande erfarenhet av planering av verksamheter med utarbetande och genomförande av strategi, bland annat innefattande upphandlingar mot offentliga verksamheter. Efter att Baggium AB såldes 2010 arbetar Jonny som oberoende investerare inom bolaget EQ Care AB.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 766 610, varav 1 456 000 A-aktier och 14 310 610 B-aktier, motsvarande totalt 28 870 610 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg november 2018

Ortoma AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Linus Byström, VD

E-post: [email protected]  

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Dokument

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.