Nyttjande av teckningsoptioner TO 1B

Published January 30, 2015

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1B

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1B som emitterades och registrerades hos Bolagsverket i mars 2014 kan B-aktier tecknas under perioden 2 – 19 februari 2015. Nedan presenteras ytterligare information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

”Ortoma fortsätter utveckla OTS™(Ortoma Treatment Solution) mot ett nytt och unikt operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Vi följer den utvecklingsplan som låg till grund för nyemissionen som genomfördes i början av 2014”, säger Bertil G. Larsson, VD i Ortoma AB.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1B

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 5,50 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period: från och med 2 februari 2015 till och med den 19 februari 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 19 februari 2015. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 17 februari 2015, alternativt nyttjas senast den 19 februari 2015, förfaller. Handel med teckningsoptioner sker på AktieTorget. På grund av en regeländring har sista dag för handel senarelagts med en dag från den 16 februari till den 17 februari 2015. Fullständiga villkor för teckningsoptioner finns att tillgå på Ortoma AB:s hemsida (www.ortoma.com).

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

I det fall optionsinnehavaren har en depå (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier vid fastställt tillfälle (se ovan). För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. VP-kontoinnehavare ska i stället använda anmälningssedlar som finns att tillgå på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) alternativt på Ortoma AB:s hemsida (www.ortoma.com).

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier vid fastställt tillfälle (se ovan) under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Informationsträffar

I samband med teckningstiden för teckningsoptionerna kommer Ortoma att medverka vid två informationsträffar i Göteborg för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner.

  •  2015-02-11, Göteborg – AktieTorget I samarbete med InWest Finance Corporation – kl. 18.00 – Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65. Anmälan till: [email protected]

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Sedermera FondkommissionTelefon: 0431-47 17 00

E-post: [email protected]

Ortoma ABHåkan Sterner, CFO Ortoma

Telefon: 0708-10 10 95

E-post: [email protected]

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.