Listningsemission kraftigt övertecknad

Published March 3, 2014

Den 27 februari 2014 avslutades teckningstiden i Ortoma AB:s emission inför listning på AktieTorget. Emissionen tecknades till 71,8 MSEK inklusive teckningsåtaganden vilket motsvarar en teckningsgrad om 599 procent. Genom emissionen nyemitteras 3 000 000 B-aktier och 1 500 000 teckningsoptioner. Ortoma tillförs därmed initialt 12 MSEK före emissionskostnader och cirka 700 nya aktieägare.  I det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas till högsta lösenpris kan Ortoma tillföras ytterligare cirka 8 MSEK. Avräkningsnotor kommer att skickas ut till tecknarna imorgon den 4 mars 2014.
VD Bertil G. Larsson kommenterar
– Vi befinner oss i en mycket spännande fas och utvecklas kontinuerligt mot vår vision att öka kvaliteten inom implantatkirurgi med ett 3D-planeringsverktyg och en unik guide som i realtid hjälper kirurgen att placera i första hand höft- och knäledsimplantat på ett optimalt sätt. Det har varit ett stort intresse för vår verksamhet och med denna framgångsrika emission kan vi nu fortsätta vårt arbete i en hög takt.
Listning på AktieTorget
Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till den 31 mars 2014. B-aktiens handelsbeteckning kommer att vara ORT och ISIN-kod SE0005676103.
Antal aktier och aktiekapital
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Ortoma att uppgå till
9 148 504 aktier (varav 1 050 000 icke-listade A-aktier) och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 006 335,44 SEK.
Villkor för teckningsoptioner (TO 1B)
Första handelsdag för teckningsoptionerna är beräknad till den 31 mars 2014. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period: från och med 2 februari 2015 till och med den 19 februari 2015. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 19 februari 2015. Teckningsoptionens ISIN-kod är SE0005676111.
För frågor med anledning av emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: [email protected]
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till bolaget i samband med emissionen.
För ytterligare information om Ortoma, vänligen kontakta:
Bertil G. Larsson, VD, telefon 0702-99 75 10
E-post: [email protected]

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.