Kvartalsrapport för Ortoma AB (publ) 2019-01-01 – 2019-09-30

Published November 22, 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för årets första nio månader 2019. Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 850 273 SEK (-6 336 761). Resultatet per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,40) före utspädning och -0,43 (0,40) efter utspädning. Soliditeten uppgick till 62,9 % (91,7 %). Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 250 929 SEK (-949 012). Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,06) före utspädning och -0,14 (0,06) efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 766 610 aktier per 2019-09-30.
Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

Ortoma hade under en tid ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag, som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förband sig Ortoma att fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Efter en preliminär utvärdering indikerade Ortomas M&A-rådgivare att båda bolagen saknar den globala närvaro som krävs för att ge maximal avkastning från en världsomspännande investering och/eller ett marknadsavtal. Ortoma kommer under den omedelbara framtiden fortsätta dialoger med potentiella industriella samarbetspartners (inklusive förut nämnda Europeiska bolag) på icke-exklusiv basis. Detta möjliggör en fortsatt dialog mellan parterna samtidigt som Ortomas M&A-rådgivare kan fortsätta utvärdera både regionala och globala kommersialiserings- och M&A-alternativ. 

Ortomas M&A-rådgivare representerade under tredje kvartalet Ortoma vid en konferens i USA för beslutsfattare från världens största medicinteknikföretag. Vid konferensen kunde de både fördjupa tidigare relationer och skapa nya.  Sammantaget upparbetades ett flertal möjligheter att fortsätta strategin att skapa globala kommersialiserings- och M&A-alternativ.

Ett steg i diskussioner med potentiella samarbetspartners är demonstrationer av Ortoma Treatment Solution. I ett första skede görs detta hos Ortoma och i ett andra skede på ett sjukhus där systemet används vid operationer. Under kvartalet har demonstrationer genomförts både hos Ortoma och på sjukhus. 

Under kvartalet offentliggjordes en företrädesemission om cirka 70 MSEK. 

Händelser efter periodens utgång

Ortoma företrädesemission tecknades till 165 procent, dvs. övertecknades med 65 procent. Ortoma tillfördes därmed totalt cirka 70 MSEK, varav cirka 19 MSEK avser kvittning av brygglån, före emissionskostnader. 

Ortoma påbörjar expansion med modul för ryggkirurgi

Efter en tids utvärdering av Ortomas operationssystem vid höftkirurgi tar bolaget nu steget vidare och påbörjar arbetet att expandera Ortoma Treatment Solution (OTS) med en modul även för ryggkirurgi.  –  Slutsatsen efter ett antal genomförda höftoperationer är att vårt operationssystem ger tydliga fördelar i form av mycket hög noggrannhet och säkerhet, vilket är avgörande för operationsresultatet även vid ryggkirurgi. Styrelsen har därför tagit beslut om att expandera systemet till att också omfatta ryggkirurgi. 

VD Linus Byström kommenterar

Under kvartalet har vi systematiskt arbetat för att ta vår produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden tillsammans med en industriell aktör. Grundläggande förutsättningar för denna strategi är att ha uthållighet i förhandlingar och relevans genom fortsatt utveckling och exekvering enligt plan. 

Resultatet av emissionen, som genomfördes under kvartalet, ger oss dessa grundläggande förutsättningar. Jag är otroligt nöjd med utfallet, och vill rikta ett stort tack till alla investerare som tecknade sig i emissionen. Det gör att vi på bästa sätt kan ta tillvara på de möjligheter som skapats under kvartalet. 

Efter upprepade operationer kan vi konstaterat att OTS ger mycket noggranna och bra resultat. Under kvartalet har vi arbetat intensivt med att komplettera systemet med artificiell intelligens (AI), något som skapar ytterligare relevans och efterfrågas av marknaden. Vi också fått positivt gensvar från flera stora aktörer, bland annat vid den konferens i USA där vi representerades av vår M&A-rådgivare och vid demonstrationer av OTS. 

Vi ser med stor tillförsikt fram mot det fortsatta arbetet med att utveckla OTS och att hitta rätt global aktör.

Göteborg, 2019-11-22

Linus Byström

VD, Ortoma AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Delårsrapport i PDF

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.