Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

Published June 30, 2022

Ortoma AB har idag torsdagen den 30 juni 2022 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

 

 

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2021.

Årsstämman beviljade envar av styrelse­ledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor

Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av styrelseledamöterna; Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller och Jonny Nordqvist och av styrelsens ordförande; Gunnar Németh samt nyval av Yvonne Mårtensson som styrelseledamot.

Magnus Yngen skall inte längre vara styrelseledamot.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Mazars AB till bolagets revisor och det noterades att den auktoriserade revisorn David Johansson alltjämt ska vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2021) samt med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten, när sådan förekommer, (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2021), (vilka inte är anställda av bolaget).

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för att utse valberedning och för valberedningens uppdrag som lades fram, vilka överensstämmer med de riktlinjer som varit gällande inför årsstämman 2022.

Bemyndigande om nyemission

Stämman gav styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2022-06-01.

  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh

e-post: [email protected]

 

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

Protokoll från årsstämma i Ortoma AB

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.