Delårsrapport för Ortoma AB (publ) 2022-01-01 – 2022-03-31

Published May 20, 2022

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2022.

 

Sammanfattning av delårsrapport

 

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 053 977 SEK (-2 520 449).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,14) före utspädning och -0,15 SEK (-0,13) efter utspädning.
  • Soliditeten uppgick till 96,2 % (95,9 %).

 

 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 19 820 880 aktier per 2022-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585.

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

  • Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

 

 

Händelser efter periodens utgång

Ortoma tecknade i maj månad avtal om löpande likviditetsfacilitet med Infotech i Väst AB och Peroso AB. Faciliteten är tidsbegränsad t.o.m. 2022-08-31 och beloppsbegränsad till 2,5 miljoner kronor i månaden och till 10 miljoner kronor totalt. Skulden återbetalas till långivarna med en årlig ränta om 5 % och återbetalningen ska ske enligt separat överenskommelse.

 

 

 

 

VD Linus Byström kommenterar

 

Marknadsintroduktion i Japan lägger grunden för expansion på andra marknader

Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är ett operationssystem med en modulbaserad mjukvaruprodukt för ortopediska ingrepp, vilket innefattar protesoperation i höft, knä, och axel samt ryggkirurgi. Under december 2021 tecknade vi avtal med Johnson & Johnson K.K. för exklusiva distributionsrättigheter i Japan av modulen för höftledsplastiker – OTSTM Hip. Det är ett kvitto på att denna modul nått en mognadsgrad där den är redo för marknadsintroduktion. Varför då lansering i Japan som första land? Det finns flera orsaker:

  • CT, som är grunden för OTSTM Hip, används som rutinmetod för diagnostik för höftledsplastiker och ersätts också för vårdgivaren. Det beror på att mer än hälften av patienterna med höftartros i Japan har en defekt anatomi i höftleden som behöver kartläggas inför kirurgin.
  • Japan ligger i framkant när det gäller planering i 3D av höftledsplastiker och användandet av navigering under operationen är utbrett, vilket innebär en stor marknadspotential.
  • Det görs årligen ca 93 000 höftledsplastiker i Japan och ökningen uppskattas till 7-8% årligen.
  • Ersättningen till vårdgivaren för höftledsplastiker är hög.
  • Att få OTSTM regulatoriskt godkänt i Japan med dess erkänt mycket höga krav på kvalitet och precision är en merit på den övriga globala marknaden.

Avtalet med Johnson & Johnson K.K. är det första som Ortoma ingår med en global strategisk partner och är en milstolpe i bolagets historia. Avtalet inkluderar de kommersiella villkoren för de exklusiva distributionsrättigheterna i Japan för OTSTM Hip, som inkluderar moduler för preoperativ planering (OTSTM Hip Plan) och guidning under operationen (OTSTM Hip Guide).

Johnson & Johnson K.K. och andra dotterbolag inom Johnson & Johnson-koncernen har rätt att förhandla utvidgning av det strategiska partnerskapet till andra anatomiska områden (som till exempel rygg, knä och axel) i Japan och andra marknader globalt.

Med det första distributionsavtalet i hamn fokuserar vi på att stödja Johnson & Johnson K.K. till en framgångsrik lansering av OTSTM Hip i Japan. Produkten har global potential och vi arbetar för att expandera distributionen av denna modul till andra marknader med Johnson & Johnson eller anda strategiska samarbetspartners. Marknader där vi ser stor potential för produkten innefattar USA, Europa och Australien/Nya Zeeland.

Framsteg med OTSTM Spine Plan

Vi har också gjort betydande framsteg med vår modul för pre-operativ planering av ryggkirurgi – OTSTM Spine Plan. Under första halvåret 2021 erhöll vi CE-certifiering, och vi har fått flera bekräftelser på att denna modul ligger i den absoluta framkanten på världsmarknaden. Vi genomförde under inledningen av året en internationell jämförelse där data från OTSTM Spine Plan jämfördes med data från andra AI baserade system. Det är fantastiskt glädjande att konstatera att OTSTM Spine Plan presterade bättre än alla andra deltagare.

Den globala marknaden för ryggkirurgi är till övervägande del fokuserad främst på USA men även Europa. Vi arbetar nu med förbättrade funktioner i OTSTM Spine Plan för att möta behoven för den mest avancerade ryggkirurgin på dessa marknader.

Generisk design ger kort utvecklingstid

Vår mjukvaruplattform för OTSTM är så pass generiskt designad att utvecklingen av OTSTM för övriga ledsystem som rygg, knä och axel kan göras betydligt snabbare än utvecklingen av OTSTM Hip. Ortoma har en stor produktpipeline med kommande moduler också för knä- och axelkirurgi.  Båda modulerna har synergier med modulen OTSTM Hip. Det gör att det kan ta endast ca cirka ett år att utveckla dessa moduler från start till marknadsfärdiga produkter.

OTSTM – i framkanten av innovationstrender på ökande marknad

Marknaden för ortopediska produkter är koncentrerad till USA, Europa och APAC (Asia/Pacific). Marknaden är störst i USA medan tillväxten är störst i APAC. Marknaden i Europa bygger på forskningsdata och är generellt långsammare än marknaderna i USA, Japan och Australien, som är snabbare att implementera ny teknik i vården. Inom marknaden för ortopediska produkter ser vi innovationstrender som patientspecifika produkter, minimalinvasiva produkter och processförbättringar med hjälp av AI/maskininlärning. Vår mjukvaruplattform OTSTM ligger i framkanten av dessa trender.

Stor marknadspotential

Den totala marknaden för höft-, knä, axel och ryggkirurgi växer och drivs av ett ökat antal operationer på grund av bland annat en åldrande befolkning och att livslängden på proteser gör att yngre personer opereras. Volymerna för axel- och knäkirurgi drivs också av ökade indikationer för yngre patienter på grund av tillgänglig teknologi. Marknaden för axelkirurgi är den minsta sett till antal operationer men har störst tillväxt.

Den globala marknaden för ortopediska produkter uppskattas totalt till ca 19-23 miljarder dollar för år 2021.

Regulatoriska godkännanden

OTSTM Hip

Under fjärde kvartalet 2021 erhöll vi den japanska certifieringen för modulen OTSTM Hip Plan. Under samma kvartal (Q4-21) lämnade vi in den regulatoriska ansökan för modulen OTSTM Hip Guide. Under första kvartalet 2022 har vi systematisk arbetat med att besvara frågor från myndigheterna i Japan, och vi uppskattar att den ansökan beviljas under andra kvartalet 2022. Det innebär att pilotperioden för den kliniska utvärderingen av OTSTM Hip i Japan inleds under tredje kvartalet 2022. Därefter följer en lansering av OTSTM Hip i hela Japan.

OTSTM Spine Plan

Under andra kvartalet 2021 lämnade vi in en 510(k)-ansökan till FDA i USA för OTSTM Spine Plan. Sedan dess har vi ytterligare utvärderat marknadens behov och konstaterat att det finns behov av en planeringsmodul som kan användas med olika typer av navigerings- och robotsystem – inte bara vårt eget navigeringssystem. Ortoma har under första kvartalet uppdaterat den regulatoriska strategin för OTSTM Spine Plan för att möta dessa behov. Regulatoriskt innebär det högre krav på testdata från FDA, omfattande flera nivåer i ryggen – både ländrygg, bröstrygg och nacke. Arbetet med testdata är pågående och vi kommer att vara klara med detta arbete under andra eller tredje kvartalet 2022.

Ny EU förordning för medicintekniska produkter (MDR)

I Europa har den EU-gemensamma lagstiftningen för medicintekniska produkter nyligen reviderats och tre EU-direktiv har ersatts av två EU-förordningar. OTSTM Hip och OTSTM Spine är godkända under direktivet för medicintekniska produkter (MDD) under en övergångsperiod. Därefter måste produkterna certifieras under den nya EU förordningen för medicintekniska produkter (MDR). De nya modulerna för knä- och axelkirurgi måste direkt certifieras under MDR. Det gör att bolaget har påbörjat arbetet med att överföra samtliga regulatoriska godkännanden i EU till MDR, och det bedöms i nuläget vara pågående löpande under minst ett år.

Byte av handelsplats

Under 2021 inledde vi förberedelser för att byta handelsplats av aktien från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market kommer Ortoma nå ett bredare spektrum av investerare, inkluderande institutionella investerare, vilket bedöms kunna främja omsättning i aktien samt därmed en stabilare utveckling av aktiekursen. Vi planerade inledningsvis att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market under 2021. Arbetet fördröjdes och bedöms i nuläget kunna genomföras under 2022.

 

Göteborg, 2022-05-20

Linus Byström

VD, Ortoma AB

INFORMATION OM MAR

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF-Format

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.