Delårsrapport för Ortoma AB (publ) 2021-01-01 – 2021-03-31

Published May 21, 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2021.

 Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 520 449 SEK (-2 158 386).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,12) före utspädning och -0,13 SEK (-0,12) efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 95,9 % (95,7 %).

 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 19 820 880 aktier per 2021-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585.

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Ortoma har inlett förberedelser för att byta handelsplats av aktien från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Ambitionen är att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market under 2021.
 • Ortoma AB höll Den 12 februari 2021 extra bolagstämma i Ortoma AB. Vid stämman fattades beslut om bemyndigande för styrelsen att fatt beslut om nyemission.
 • Ortoma gav konsoliderad generell information avseende pågående förhandlingar med potentiella partners och informerade om m att bolagets tidigare dialoger nu övergått till förhandlingar med ett fåtal potentiella industriella aktörer.
 • Ortoma genomförde en riktad nyemission om totalt 1 801 898 B-aktier med en teckningskurs om 22 SEK per B-aktie och tillfördes cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader.
 • Ortoma går in i kommersialiseringsfasen av Ortoma Treatment SolutionTM (OTS™), den AI-assisterade kirurgiska teknikplattformen för att planera och positionera ortopediska implantat. För att lyfta fram några av nyckelfunktionerna har företaget lanserat en ny hemsida: www.ortoma.com
 • Ortoma erhöll ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet avser Ortoma Guide, som är en del av det innovativa operationssystemet Ortoma Treatment Solution (OTS), och skyddar systemet med ingående tillbehör för navigerad kirurgi.
 • Ortoma lämnade in en regulatorisk ansökan för CE-märkning av sin ryggmodul, som ska inkluderas i plattformen Ortoma Treatment Solution (OTS).

Händelser efter periodens utgång

Ortoma erhöll CE-certifiering för sin ryggmodul OTS Spine Plan, som nu inkluderas i plattformen Ortoma Treatment Solution (OTS). Ryggmodulen är en lösning för pre-operativ planering av ryggkirurgi.

VD Linus Byström kommenterar

Under kvartalet har vi fortsatt haft pågående avancerade förhandlingar med potentiella globala kommersialiseringspartners. Syftet med dessa förhandlingar är att utvärdera kommersialiseringsalternativ med Ortoma Treatment Solution (OTS) tillsammans med en större industriell strategisk aktör eller tillsammans med an kombination av strategiska industriella aktörer för olika marknadssegment eller geografiska områden. Ortoma kommer för närvarande inte delge mer detaljerad information om dessa pågående kontakter med potentiella partners – det är Ortomas starka tro att delgivande av sådana detaljer på ett betydande sätt skulle kunna minska sannolikheten för framgångsrikt resultat i pågående processer och därmed skada Ortoma och dess aktieägare.

Under kvartalet färdigställdes utvecklingsarbete för en första version av OTS för ryggkirurgi, OTS Spine Plan, och en CE-ansökan för produkten lämnades in i slutet av kvartalet. Ansökan godkändes efter utgången av kvartalet. Därmed är OTS för ryggkirurgi nu CE-märkt och kan lanseras för klinisk användning. OTS Spine Plan är en viktig utökning av OTS och bevisar den AI-assisterade plattformens skalbarhet och flexibilitet. Produkterna för dels höftledskirurgi och dels ryggkirurgi stärker vårt erbjudande och strategi både som helhetsleverantör och för specifika produktsegment med flera partnerspår. Ortoma har flera parallella partnerspår avseende olika produkter. Ortomas produktportfölj innefattar hela OTS (pre-operativ planeringsmodul och/eller kirurgisk intra-operative navigeringsmodul) och/eller anpassad för specifika produktsegment; höft, rygg eller knä.

Vi har också inlett förberedelser för att byta handelsplats av aktien från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market avser Ortoma också nå ett bredare spektrum av investerare, inkluderande institutionella investerare, vilket bedöms kunna främja omsättning i aktien samt därmed en stabilare aktiekurs.

I samband med emissionen under första kvartalet hade vi tillfälle att presentera bolaget för nya investerare. Vi fick ett mycket positivt gensvar kring bolaget och produkterna, något som bevisas av det lyckade resultatet av emissionen. Jag är mycket glada över det sätt vi kunde stärka vår ägarbas och att få hälsa nya investerare välkomna.

Göteborg, 2021-05-21

Linus Byström

VD, Ortoma AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

 

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTM kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Delårsrapport Ortoma 2021-01-01 – 2021-03-31

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.