Delårsrapport för Ortoma AB (publ) 2020-01-01 – 2020-09-30

Published November 20, 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för årets första nio månader 2020. Sammanfattning av delårsrapport Nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 526 253 SEK (-6 850 273). Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,43) före utspädning och -0,36 (0,43) efter utspädning. Soliditeten uppgick till 95,5 % (62,9 %). Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30) Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 353 043 SEK (-2 250 929). Resultatet per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,14) före utspädning och -0,13 (0,14) efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 18 018 982 aktier per 2020-09-30. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år. Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611–7585.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

Ortoma beviljades patent i USA

Ortoma fick ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet avser Ortoma Plan, som är en del av bolagets innovativa operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS). 

Uppfinningen är en av bolagets grundteknologier, och används för att underlätta pre-operativ planering av ortopediska implantat genom att både minska tidsåtgången och öka precisionen samtidigt som planering i 3D blir mer intuitiv.

Patentet kompletterar bolagets patentskydd för OTS i USA och omfattar alla typer av implantat.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång.

VD Linus Byström kommenterar

Under kvartalet har vi fortsatt haft dialoger med viktiga marknadsaktörer för att ta vår produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden tillsammans med en industriell aktör. Under tiden som dialoger pågått har vi fortsatt utveckling och exekvering enligt plan med marknadsanpassningar av OTS för höftledsoperationer. Vi har också utvecklat en version av OTS för ryggoperationer, värdefulla dialoger med marknadsaktörer för ryggoperationer pågår.  

Anpassning till marknadskrav

Under inledningen av 2020 fortsatte vi processen, som påbörjades 2019, att bygga relationer med potentiella strategiska partners för att kommersialisera OTS för höftledsoperationer. Dialoger med viktiga potentiella kommersiella samarbetspartners identifierade ett antal marknadskrav, framför allt på marknader utanför Europa. Vi har under kvartalet arbetat med att implementera funktioner för att möta dessa marknadskrav, huvudsakligen genom att förenkla arbetsflöden och anpassa funktioner för ökad användbarhet både före och under operation. Arbetet med den anpassade versionen är planerat att slutföras under fjärde kvartalet 2020.

Under kvartalet har vi kommit till slutfasen av optimering av tillbehör till Ortoma Guide, som används under operation. Dessa optimeringar syftar till att minska tidsåtgång för förberedelser innan operation. De gör också att produktionskostnaden för vissa av tillbehören minskar betydligt. Optimeringarna planeras vara färdiga under fjärde kvartalet.

Parallellt med anpassningen till marknadskrav har vi också förberett för att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande i Asien. Kontakter med nödvändiga myndigheter och rådgivare är etablerade för att vi med kort varsel ska kunna lämna in en ansökan. Ortoma kommer att vänta med att lämna in ansökan tills principöverenskommelse med en industriell aktör har nåtts. Efter inlämnad ansökan är bedömningen att produkten kan erhålla marknadsgodkännande inom fyra-sex månader.

Demonstrationer av OTS för ryggoperationer

Arbetet med en modul för pre-operativ planering av ryggoperationer (OTS Spine Plan) har intensifierats, främst under årets andra halvår. Genom att använda byggstenar från befintligt OTS Hip har vi på kort tid tagit fram en demonstrations-version som visar skalbarheten och möjligheter för att stödja även ryggoperationer. Denna version har demonstrerats för marknadsaktörer vid ett flertal tillfällen. Olika aktörer har olika behov av att komplettera och förbättra sina produktportföljer och pre-operativ planering ligger generellt högt i prioritet. Med demonstrations-versionen som grund har vi kunnat synliggöra hur Ortoma har anpassat OTS för ryggoperationer och detta har skapat aktiva dialoger med globala aktörer. Vi ser mycket positivt på denna utveckling.

Effekter av covid-19-pandemin

En effekt av covid-19-pandemin är att vi inte kan genomföra personliga möten och live-demonstrationer av OTS. Det har medfört att framstegen av förklarliga skäl har varit något långsammare än planerat. Vi har under kvartalet haft ett fortsatt tätt samarbete med vår M&A-rådgivare, MedWorld Advisors, och tillsammans anpassat aktiviteter och arbetar efter en plan som sträcker sig över kommande kvartal.

En annan effekt av covid-19-pandemin är att den svenska sjukvården i princip inte genomfört den typ av höftledsoperationer där OTS används. Det har medfört att planerade utvärderingar av OTS av svenska sjukhus har skjutits fram till dess att sjukvården kommit igång med operationer i normal skala.

Göteborg, 2020-11-20

Linus Byström

VD, Ortoma AB

Denna information är sådan som Ortoma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-20 08:30 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
e-post: [email protected]

Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.

Ortoma har cirka 2 900 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

Pressmeddelande i PDF

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Nasdaq First North Growth Market Stockholm.