Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2023

Publicerat 27 Apr, 2023

Inför årsstämman i Ortoma AB (”Ortoma” eller ”Bolaget”) den 31 maj 2023 offentliggör Bolaget valberedningens förslag till styrelse. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter inklusive styrelseordförande.

Valberedningen meddelar idag sitt förslag till styrelse för beslut på årsstämman 2023. Valberedningen föreslår att styrelsen ska utgöras av sex ledamöter. Ortomas bolagsordning gör gällande att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter, därav kräver förslaget ingen förändring av bolagsordningen.

Följande ledamöter föreslås för val till styrelse i Ortoma vid årsstämman 31 maj 2023: 

– Yvonne Mårtensson (omval och föreslås till styrelseordförande)
– Roy Forslund (omval som styrelseledamot)
– Matts Andersson (omval som styrelseledamot)
– Peter Möller (omval som styrelseledamot)
– Jonny Nordqvist (omval som styrelseledamot)
– Tommy Hansson (omval som styrelseledamot)

Gunnar Németh, styrelseordförande föreslås inte till omval och har på egen begäran valt att lämna styrelsen från och med 2023-04-27. Styrelsen har beslutat att utse Yvonne Mårtensson till Ortomas tillförordnade styrelseordförande fram tills årsstämman 2023.

”Yvonnes långa erfarenhet från ledande positioner inom internationell försäljning och marknadsföring av medicinteknisk utrustning är vad Ortoma nu behöver för nästa fas. Yvonne har bland annat, som tidigare vd för Cellavision tagit bolaget från ett ”start-up” till ett globalt och snabbväxande noterat bolag. Sammantaget är det erfarenheter som vi ser är värdefulla för Ortoma i den kommersiella fas som bolaget nu gått in i. Vi vill även uttrycka vår tacksamhet till Gunnar Németh, avgående styrelseordförande, för hans avgörande insatser för Ortoma och hans värdefulla kliniska expertis som varit en viktig nyckel för att ta utvecklingen framåt av Ortomas produkter.”, kommenterar Roy Forslund, ordförande för Ortomas valberedning.

Valberedningens fullständiga förslag till Ortomas årsstämma den 31 maj 2023 kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Om valberedningen
I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2022 ska Ortomas valberedning bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen.
 
Valberedningen har haft följande sammansättning:
· Roy Forslund, utsedd av Infotech i Väst AB och honom själv.
· Matts Andersson utsedd av honom själv.
· Peter Möller, utsedd av Peroso AB och honom själv.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen. Fullständig instruktion för valberedningen finns i protokollet från årsstämman 2022 vilket finns tillgängligt på Ortomas hemsida, www.ortoma.com.
 
Ortoma – Improved Performance

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.