Statusrapport från Ortoma AB

Publicerat 9 Jun, 2015

Ortomas arbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (“SP”) för att få produkten Ortoma PlanTMCE-certifierad avseende höftoperationer befinner sig i enlighet med bolagets tidigare kommunicerade målsättning i slutskedet.

Motsvarande arbete har påbörjats med SP avseende CE-certifiering av Ortoma GuideTMmed målsättningen att den ska vara godkänd under hösten 2015. Bolagets målsättning att CE-certifieringarna ska följas av en första patientoperation under andra halvåret 2015 kvarstår och likaså kvarstår bolagets målsättning om att inleda en marknadsintroduktion under slutet av 2015 avseende operationssystemet Ortoma Treatment SolutionTM.

Den mätutrustning som tagits fram baseras på ett industriellt mätsystem som används inom flyg-, rymd- och försvarsindustri. Systemet har anpassats efter operationsrummets behov och är färdigkonstruerat. Ett antal system är producerade och genomgår nu olika tester.

Vid en studie av noggrannheten i bolagets mätsystem, genomförd vid Chalmers Tekniska Högskola, har drygt 4 800 mätningar utförts av fem olika operatörer på fjorton olika patientmodeller varvid en noggrann­het om 0,12 mm uppmättes vilket uppfyller bolagets förväntningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Sterner, t.f. VD och CFO

Telefon: 031-786 5163 eller 070-810 1095

E-post: [email protected]

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.