Rättelse: Ortoma tillförs cirka 27,9 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2B

Publicerat 8 Dec, 2023

Med anledning av ett tekniskt fel i administrationen av teckningsoptionerna kom somliga nyttjade teckningsoptioner att anmälas sent, varför det faktiska utfallet av inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2B i Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") blev högre än vad som kommunicerades den 29 november 2023. Efter korrigering konstateras att totalt 5 479 120 teckningsoptioner nyttjades för teckning av 5 479 120 nya B-aktier, motsvarande en nyttjandegrad cirka 95,9 procent. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Ortoma cirka 27,9 MSEK före emissionskostnader.

En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,10 SEK per aktie. Totalt nyttjades 5 479 120 teckningsoptioner, motsvarande cirka 95,9 procent av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2B, för teckning av totalt 5 479 120 B-aktier. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Ortoma därmed cirka 27,9 MSEK före emissionskostnader.
 
Ökning av antalet aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 602 703,20 SEK till 4 079 210,41 SEK genom utgivande av 5 479 120 nya B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 31 604 611 till 37 083 731 (varav 35 419 731 B-aktier). För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 14,8 procent baserat på antalet aktier i Ortoma efter nyttjandet av teckningsoptionerna.
 
Leverans av tecknade aktier
Tecknare av nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner erhåller interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske omkring vecka 51 och de nya stamaktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare, NORMA Advokater HB är legal rådgivare och Shark Communication AB är kommunikationsrådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier i Bolaget och Teckningsoptioner har endast skett genom det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 25 januari 2023.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.