Ortoma tillförs cirka 27,2 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2B

Publicerat 29 Nov, 2023

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 2B i Ortoma AB (publ) (“Ortoma” eller “Bolaget”) avslutades den 28 november 2023. Totalt nyttjades 5 331 528 teckningsoptioner för teckning av 5 331 528 nya B-aktier, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 93,4 procent.

Ett stort tack till alla er som tecknat er för aktier i detta teckningsoptionsprogram. Det är glädjande att se en teckningsgrad över 90 % i rådande marknadsklimat som ett bevis på ert intresse och förtroende för Ortoma! Genom kapitaltillskottet om cirka 27 MSEK kan vi fortsätta accelerera Ortomas utveckling på den globala marknaden och nå nya milstolpar."
– Linus Byström, VD för Ortoma
 
En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,10 SEK per aktie. Totalt nyttjades 5 331 528 teckningsoptioner, motsvarande cirka 93,4 procent av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2B, för teckning av totalt 5 331 528 B-aktier. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Ortoma därmed cirka 27,2 MSEK före emissionskostnader.
 
Ökning av antalet aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med 586 468,08 SEK till 4 062 975,29 SEK genom utgivande av 5 331 528 nya B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 31 604 611 till 36 936 139 (varav 35 272 139 B-aktier). För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 14,4 procent baserat på antalet aktier i Ortoma efter nyttjandet av teckningsoptionerna.
 
Leverans av tecknade aktier
Tecknare av nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner erhåller interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske omkring vecka 51 och de nya stamaktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare, NORMA Advokater HB är legal rådgivare och Shark Communication AB är kommunikationsrådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier i Bolaget och Teckningsoptioner har endast skett genom det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 25 januari 2023.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.