Ortoma offentliggör utfall av företrädesemission

Publicerat 14 Feb, 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av den företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämman den 18 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). Totalt har 5 440 505 units, motsvarande cirka 82,3 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter samt genom kvittning av lån. Därmed har inga garantiåtaganden tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Ortoma cirka 59,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av lån om cirka 12,6 MSEK. Likviden från Företrädesemissionen möjliggör bland annat viktiga kommersiella produktanpassningar, vidareutveckling av Bolagets koncept för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D, samt att möta regulatoriska och juridiska krav på utvalda marknader.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 10 februari 2023. Företrädesemissionen omfattade högst 6 606 960 units, varav 3 458 448 units, motsvarande cirka 52,3 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Totalt har 836 218 units anmälts för teckning utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 12,7 procent av Företrädesemissionen. Därtill har 1 145 839 units, motsvarande cirka 17,3 procent av Företrädesemissionen tecknats genom kvittning av befintliga lån. Därmed tecknades totalt 5 440 505 units i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 82,3 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Ortoma cirka 59,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av lån om cirka 12,6 MSEK.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Företrädesemissionen hade Bolaget möjlighet att emittera ytterligare units motsvarande upp till ca 10 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Övertilldelningsoptionen har inte utnyttjats och avses inte utnyttjas i samband med Företrädesemissionen.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Tilldelade units tecknade utan stöd av uniträtter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU omvandlas då till aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 B. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 8, 2023.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 20 februari 2023.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Ortoma med 10 881 010 B-aktier till 30 701 890 aktier (varav 29 037 890 B-aktier), innebärande en ökning av aktiekapitalet med 1 196 911,10 SEK till 3 377 207,90 SEK.

Teckningsoptioner

De 5 440 505 teckningsoptioner av serie TO 2 B som emitteras i Företrädesemissionen kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 15 november 2023 till och med den 28 november 2023. Det krävs en (1) teckningsoption av serie TO 2 B för teckning av en (1) ny aktie till en nyttjandekurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period av 10 handelsdagar som slutar den 14 november 2023 (inklusive den 14 november 2023), dock lägst 4 SEK per aktie och högst 10 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 B kommer antalet aktier att öka med ytterligare 5 440 505 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 598 456 SEK och Bolaget tillförs då ytterligare cirka 22-54 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ortoma.com.

Ersättning för garantiåtaganden

För lämnande garantiåtaganden i Företrädesemissionen utgår ersättning för lämnad bottengaranti med 12 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 14 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter har fastställts till 5,5 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.

Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Redeye AB härom senast den 17 februari 2023. Eventuellt beslut om nyemission av aktier till garanterna avses fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2022, och kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare, NORMA Advokater HB är legal rådgivare och Shark Communication AB är kommunikationsrådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.