Ortoma offentliggör prospekt

Publicerat 12 Sep, 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") offentliggör härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 13 – 27 september 2019.

Styrelsen i Ortoma har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission av A- och B-aktier som beslutades av styrelsen den 30 augusti 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2019 ("Företrädesemissionen"). Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns idag tillgängligt på Ortomas hemsida (www.ortoma.com) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; [email protected] per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm.
Indikativ tidplan

+-------------------------------+---------------------------------------+
|11 september 2019 |Avstämningsdag för rätt till deltagande|
| |med företrädesrätt i |
| |Företrädesemissionen |
+-------------------------------+---------------------------------------+
|13 - 27 september 2019 |Teckningsperiod |
+-------------------------------+---------------------------------------+
|13 - 25 september 2019 |Handel med teckningsrätter (avseende B |
| |-aktier) äger rum på Spotlight Stock |
| |Market |
+-------------------------------+---------------------------------------+
|13 september 2019 till dess att|Handel med BTA B |
|Bolagsverket registrerat | |
|Företrädesemissionen | |
+-------------------------------+---------------------------------------+
|3 oktober 2019 |Beräknad dag för offentliggörande av |
| |utfallet i Företrädesemissionen |
+-------------------------------+---------------------------------------+

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Ortoma i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.