Ortoma offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Publicerat 25 Jan, 2023

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Styrelsen i Ortoma AB (publ) (“Ortoma” eller “Bolaget”) har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 73 MSEK före emissionskostnader (“Företrädesemissionen”), vilken beslutades av den extra bolagsstämman den 18 januari 2023, upprättat ett EU-tillväxtprospekt (“Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

 

Företrädesemissionen i sammandrag
  • Varje unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 11 SEK per unit, vilket motsvarar 5,5 SEK per ny B-aktie.
  • Teckningsperioden löper från och med den 27 januari 2023 till och med den 10 februari 2023.
  • Varje teckningsoption av serie TO 2 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden 15-28 november 2023 till en nyttjandekurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period av 10 handelsdagar som slutar den 14 november 2023 (inklusive den 14 november 2023), dock lägst 4 SEK per aktie och högst 10 SEK.
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 55 MSEK, vilket motsvarar cirka 75 procent av Företrädesemissionen.
  • Likviden från Företrädesemissionen möjliggör bland annat viktiga kommersiella produktanpassningar, vidareutveckling av Bolagets koncept för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D, samt att möta regulatoriska och juridiska krav på utvalda marknader.

Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 25 januari 2023, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, som innehåller fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuing AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.ortoma.com, www.nordic-issuing.se, www.redeye.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets, Nordic Issuing AB:s, samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Informationen finns också tillgänglig på Ortomas sida för Företrädesemissionen (www.foretradesemission.ortoma.com).

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

+————————————-+———————————+
|25 januari 2023 |Beräknad dag för offentliggörande|
| |av Prospektet |
+————————————-+———————————+
|25 januari 2023 |Avstämningsdag i |
| |Företrädesemissionen |
+————————————-+———————————+
|27 januari – 7 februari 2023 |Handel i uniträtter |
+————————————-+———————————+
|27 januari – 10 februari 2023 |Teckningsperiod |
+————————————-+———————————+
|27 januari 2023 – Fram tills dess |Handel i BTU |
|Företrädesemissionen registrerats hos| |
|Bolagsverket | |
+————————————-+———————————+
|Omkring den 14 februari 2023 |Beräknad dag för offentliggörande|
| |av utfallet i Företrädesemission |
+————————————-+———————————+

Investerarpresentationer

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Ortoma Bolagets verksamhet och framtidsplaner på följande investerarevent.

  • 26 januari 2023: Redeye Investor Forum Online
  • 6 februari 2023: Aktiespararna Göteborg (kl. 13.30)
  • 9 februari 2023: Redeye UBP Invest 2023

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare, NORMA Advokater HB är legal rådgivare och Shark Communication AB är kommunikationsrådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ortomas VD Linus Byström

e-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2023 10.30 CET.

Om Ortoma AB(publ)

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTSTM) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTSTMkan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Ortoma. Inbjudan till berörda personer att teckna units kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 25 januari 2023.

Varken uniträtter, betalda tecknade units (“BTU”) eller nyemitterade units har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade units har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Ortomas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “kommer”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Ortoma lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.