Ortoma offentliggör företrädesemission om cirka 70 MSEK

Publicerat 30 Aug, 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sammanfattning

 • Styrelsen i Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller Bolaget") har idag den 30 augusti 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission av A- och B-aktier om cirka 70 MSEK före emissionskostnader.

 • Den som på avstämningsdagen den 11 september 2019 är aktieägare i Ortoma har företrädesrätt att teckna nya A- och B-aktier i företrädesemissionen, varvid sju (7) befintliga aktier av viss serie berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie (dvs. teckningsrelation 1:7) till en teckningskurs om 31 SEK per ny aktie.

 • Teckningsperioden löper från och med den 13 september 2019 till och med den 27 september 2019.

 • Ortoma har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 24,6 MSEK motsvarande cirka 35,2 procent av företrädesemissionen från ett antal större aktieägare, vissa styrelseledamöter och nyckelpersoner, däribland från styrelseordförande Gunnar Németh (0,9 MSEK), VD Linus Byström (1,5 MSEK), storägare Roy Forslund (12,2 MSEK) och styrelseledamöterna Peter Möller och Jonny Nordqvist med 5 MSEK vardera, vilket överstiger parternas pro rata-andelar.

 • Likviden från företrädesemissionen möjliggör fortsatt arbete med kommersialiserings- och M&A-alternativ, uthållighet i förhandlingar samt ökad bredd i produktutvecklingen i syfte att möta specifika behov hos potentiella partners alternativt uppköpare.

Bakgrund och motiv

Ortoma utvecklar operationssystem för användning vid ortopedisk kirurgi för 3D-planering och realtidspositionering av ledimplantat. Bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM(OTSTM), består av två moduler:
 • Ortoma PlanTM är en mjukvara som används av kirurgen före operationen för planering i 3D av höftprotesens optimala målposition, och
 • Ortoma GuideTM som under operation används av kirurgen för precis placering av proteskomponenterna i den 3D-planerade målpositionen. Under operationstillfället visas realtidsposition för kirurgiverktyg samt proteskomponenter i förhållande till den 3D-planerade målpositionen.

OTSTMförväntas ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed också en bättre långtidsöverlevnad av implantatet. Systemet kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - vilket förenklar implementeringen på sjukhusen och ökar effektiviteten, bland annat genom minskad tidsåtgång. Man kan också förvänta sig att med de fördelar som OTSTMger, så kommer fler patienter att aktivt söka sig till de vårdgivare som erbjuder kirurgi med OTSTM.

OTSTMhar använts vid ett flertal kliniska operationer i Sverige. För att möjliggöra ytterligare förbättring av användbarheten i klinisk miljö, bredda produktutbudet och skapa uthållighet i Bolagets aktiviteter, för att ta produkten till marknaden med en industriell partner genom avtal, investering eller förvärv av Bolaget, genomförs nu en företrädesemission. Potentiella partners har olika specifika behov inom sina respektive produktportföljer, vilket framkommit vid initiala diskussioner.

Föreliggande företrädesemission om cirka 70 MSEK möjliggör fortsatt arbete med kommersialiserings- och M&A-alternativ samt öka bredden på produktutvecklingen i syfte att möta specifika behov hos potentiella partners alternativt uppköpare. Huvudsyftet är därmed att säkerställa uthållighet i förhandlingar med potentiella uppköpare samt relevans genom fortsatt utveckling och exekvering enligt plan.

Ortoma har för avsikt att använda emissionslikviden från företrädesemissionen till att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov under 2019 och 2020 och avses fördelas på följande ändamål, ordnade efter prioritetsordning med angivelse av uppskattad fördelning av nettolikviden:
 • Aktiviteter i samarbete med M&A-rådgivare för att ta produkten till marknaden med en industriell samarbetspartner genom avtal, investering, eller förvärv av Bolaget - 5 MSEK
 • Bolagets kvalitetssystem och dokumentation ska revideras för att uppfylla den nya europeiska förordningen om medicintekniska produkter (MDR) så att produkterna fortsättningsvis har marknadsgodkännande - 3 MSEK
 • Fortsatt utveckling av OTS Hip, innefattande Ortoma Hip Plan och Ortoma Hip Guide, för att optimera användbarhet både före operation och under operation samt utöka med funktionalitet som efterfrågas av marknaden, däribland implementera stöd av AI (Artificiell Intelligence) i OTS - 17 MSEK
 • Fortsatt optimering av tillbehör till Ortoma Guide för optimerad användbarhet och minskad tidsåtgång vid operationer - 5 MSEK
 • Fortsatt klinisk verksamhet för att samla klinisk data samt verifiera och dokumentera systemets prestanda, noggrannhet och kundnytta - 5 MSEK
 • Återbetalning av brygglån - 21 MSEK
 • Utöka marknadsgodkännande till ytterligare marknader där affärsmöjligheter uppkommer - 3 MSEK
 • Fortsatt utveckling av OTS Knee, en modul för planering och navigering vid plastikoperationer i knäleden, och/eller OTS Spine, en modul för ryggkirurgi med implantat och/eller OTS HIP för revisionskirurgi. I samtliga fall med implementerat stöd av AI (Artificiell Intelligence) - 7 MSEK

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Mot bakgrund av ovan har styrelsen i Ortoma idag fattat beslut, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2019, om att genomföra en företrädesemission av A- och B-aktier om cirka 70 MSEK före emissionskostnader[1].

Företrädesemissionen

Styrelsen i Ortoma har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2019, beslutat att genomföra en nyemission av A- och B- aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 70 MSEK före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 11 september 2019 är aktieägare i Ortoma har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid sju (7) befintliga aktier av samma serie berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie (dvs. teckningsrelation 1:7).

Teckningskursen uppgår till 31 SEK per ny A- och B-aktie. Teckningstiden löper under perioden från och med den 13 september 2019 till och med den 27 september 2019. Vid fullteckning i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 247 760,92 SEK, från 1 734 327,10 SEK till högst 1 982 088,02 SEK, genom nyemission av högst 208 000 A-aktier och högst 2 044 372 B-aktier, envar med ett kvotvärde om 0,11 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 12,5 procent av kapitalet men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter (avseende B-aktier) beräknas ske på Spotlight Stock Market från och med den 13 september 2019 till och med den 25 september 2019.

Om inte samtliga A-aktier tecknas med stöd av A-tecknings­rätter eller inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av B-teckningsrätter (dvs. med primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för företrädesemis­sion­ens högsta belopp, be­sluta om tilldelning av sådana aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följ­ande ordning:

(i)             I första hand ska aktier tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teck­­ningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), pro rata i förhållande till det antal tecknings­rätter som var och en utnyttjat för teckning (subsidiär företrädesrätt).

(ii)           I andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds.

Teckningsåtaganden

Ortoma har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 24,6 MSEK motsvarande cirka 35,2 procent av företrädesemissionen från ett antal större aktieägare, vissa styrelseledamöter och nyckelpersoner, däribland från styrelseordförande Gunnar Németh (0,9 MSEK), VD Linus Byström (1,5 MSEK) samt från storägare Roy Forslund (12,2 MSEK), via bolag. Därutöver har styrelseledamöterna Peter Möller och Jonny Nordqvist, via bolag, ingått teckningsåtaganden om cirka 5 MSEK vardera vilket överstiger parternas pro rata-andelar, varvid tilldelning säkerställs via övertagande av teckningsrätter om cirka 5,7 MSEK. Roy Forslund, Peter Möller och Jonny Nordqvist avser att till stor del betala för nya aktier i företrädesemissionen genom kvittning mot utestående brygglån om totalt cirka 21 MSEK.  

Indikativ tidplan

+-------------------------------+-----------------------------------------+
|9 september 2019 |Sista handelsdag för Ortoma-aktien |
| |inklusive rätt att delta i |
| |företrädesemissionen |
+-------------------------------+-----------------------------------------+
|11 september 2019 |Avstämningsdag för rätt till deltagande |
| |med företrädesrätt i företrädesemissionen|
+-------------------------------+-----------------------------------------+
|13 - 27 september 2019 |Teckningsperiod |
+-------------------------------+-----------------------------------------+
|13 - 25 september 2019 |Handel med teckningsrätter (avseende B |
| |-aktier) äger rum på Spotlight Stock |
| |Market |
+-------------------------------+-----------------------------------------+
|13 september 2019 till dess att|Handel med BTA B |
|Bolagsverket registrerat | |
|företrädesemissionen | |
+-------------------------------+-----------------------------------------+
|3 oktober 2019 |Beräknad dag för offentliggörande av |
| |utfallet i företrädesemissionen |
+-------------------------------+-----------------------------------------+

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Ortoma i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ortoma. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Ortoma kommer endast att ske genom det prospekt som Ortoma beräknar kunna offentliggöra före teckningsperioden inleds.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Ortoma har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

----------------------------------------------------------------------

[1] Emissionskostnader beräknas uppgå till 3,6 MSEK.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.