Ortoma offentliggör företrädesemission om cirka 38 MSEK

Publicerat 18 May, 2017

Ortoma offentliggör företrädesemission om cirka 38 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Sammanfattning
  • Styrelsen i Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") har den 17 maj 2017 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission av A- och B-aktier om cirka 38,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Med stöd av samma bemyndigande har styrelsen även beslutat om en riktad emission om högst 1 000 000 B-aktier genom en övertilldelningsoption vilken skulle förse Bolaget med en ytterligare emissionslikvid om upp till 10,0 MSEK. Nyttjandet av övertilldelningsoptionen är villkorad av att företrädesemissionen fulltecknas.

  • Den som på avstämningsdagen den 26 maj 2017 är aktieägare i Ortoma har företrädesrätt att teckna nya A- och B-aktier i emissionen, varvid tre (3) befintliga aktier av viss serie berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie till en teckningskurs om 10,0 SEK per ny aktie.

  • Teckningsperioden löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2017.
  • Företrädesemissionen är säkerställd upp till cirka 33 procent genom teckningsåtaganden från ett antal större aktieägare och nyckelpersoner i Bolaget.
  • Likviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolagets verksamhet under kommande 12-16 månader.

Bakgrund och motiv

Ortomas tekniska plattform är på plats, och OTS™ har under 2017 introducerats i sjukvården. Under 2017 har 13 patienter med diagnosen höftledsartros opererats med OTS™ inom ramen för normal operationstid och visat att systemet fungerar väl med klinikens inarbetade rutiner. Det lyckade införandet av digital planering och efterföljande navigering för de genomförda operationerna är Ortomas viktigaste milstolpe hittills och bekräftar att Ortomas tekniska plattform är fundamentalt stark och tillför värde.

Fullskalig marknadsintroduktion av OTS™ inleds under 2017 i Sverige efterföljt av övriga Norden samt därefter övriga marknader i Europa. Lansering på den amerikanska marknaden förutsätter erhållande av FDA-godkännande vilket förväntas erhållas under det andra halvåret 2017. Ortoma planerar att sälja och distribuera OTS™ till sjukhus och kliniker inom såväl privat som offentlig ortopedisk vård via egna säljare på utvalda marknader och via etablerade distributionskanaler.

Ortoma står inför en intensiv period med fokus på lansering av OTS™, godkännande från FDA samt för vidareutveckling av systemet för andra leder och ledimplantat. För att säkerställa tillräckliga resurser under en fortsatt lansering av OTS™ behöver Ortoma tillföras ytterligare kapital.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Mot bakgrund av ovanstående beviljade Bolagets årsstämma den 8 maj 2017 ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, vilket bemyndigande styrelsen dels använt för beslut om företrädesemissionen, om sammanlagt cirka 38,0 MSEK före emissionskostnader, dels använt för beslut om övertilldelningsoptionen om upp till 10,0 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 12,5 MSEK, motsvarande 32,8 procent av företrädesemissionen.

Emissionslikviden kommer i första hand att användas för att säkerställa den fortsatta kommersialiseringen av OTSTMi Sverige, Norden och Europa. I andra hand prioriteras förberedelser för introduktion i USA, vilket kräver resurser för att färdigställa FDA-ansökan. I tredje hand prioriteras vidareutveckling av OTSTMför användning i andra leder som till exempel knä- och ryggleder. I sista hand kommer kapital att användas för återbetalning av brygglån om totalt 12,0 MSEK med tillägg för upplupen ränta, vilka förfaller till betalning den 30 juni 2018 (tidpunkt för återbetalning var tidigare 30 juni 2017 vilken förlängdes den 8 maj 2017 med 12 månader med i övrigt samma villkor).

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen ska genomföras enligt följande: Nyemission av A- och B- aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 38,0 MSEK, före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 26 maj 2017 är aktieägare i Ortoma har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av samma serie, varvid tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie (dvs teckningsrelation 1:3) av samma serie.

Teckningskursen uppgår till 10,0 SEK per A- och B-aktie. Teckningstiden löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2017. Genom företrädesemissionen kommer högst 3 804 152 nya aktier att emitteras, varav 364 000 A-aktier och 3 440 152 B-aktier, motsvararande en ökning av aktiekapitalet med 418 456,72 SEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Teckningsåtaganden

Ortoma har erhållit teckningsåtaganden om cirka 32,8 procent av företrädesemissionen från ett antal större aktieägare, styrelseledamöter och nyckelpersoner däribland från styrelseordförande Gunnar Németh, VD Matts Andersson, från styrelsens ledamöter samt från storägare Roy Forslund genom bolag och Peter Möller genom närstående och bolag.

Övertilldelningsoptionen

Utöver de aktier som omfattas av företrädesemissionen har styrelsen i Ortoma med stöd av bemyndigande vid årsstämman den 8 maj 2017 beslutat att emittera ytterligare högst 1 000 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. Teckningsberättigade ska vara de som anmält sig för teckning utan företrädesrätt i företrädesemissionen, men som på grund av överteckning inte kunnat tilldelas aktier. Teckningstiden är den samma som i företrädesemissionen. Nyttjande av övertilldelningsoptionen är villkorad av att företrädesemissionen fulltecknas.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen dels kunna tillgodose intresset av att teckna aktier i Bolaget hos dem som deltagit i företrädesemissionen men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier, dels kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid, och dels kunna bredda Bolagets aktieägarkrets.

Tilldelning beslutas med målet att skapa en god ägarbas samt uppnå en bred spridning av B-aktier hos nya investerare, dock att styrelsen ska ha rätt att efter eget val avstå, helt eller delvis, från att tilldela aktier som önskats tecknas och därmed låta hela eller delar av den riktade emissionen (övertilldelningsoptionen) förfalla. Leveranssätt kommer att meddelas i samband med eventuell tilldelning och leverans kan komma att ske genom separat BTA. Vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen motsvarar de ytterligare B-aktier som emitteras 6,2 procent av kapitalet respektive 3,5 procent av rösterna i Bolaget, beräknat efter företrädesemissionen. Skulle övertilldelningsoptionen bli fulltecknad kommer antalet aktier i Ortoma att uppgå till maximalt 16 216 610, varav 1 456 000 kommer att vara A-aktier och 14 760 610 kommer att vara B-aktier. Beslut om tilldelning under övertilldelningsoptionen sker senast den 20 juni 2017.

Indikativ tidplan

+-------------------------+-----------------------------------------+
|17 maj 2017 |Styrelsen beslutade om |
| |företrädesemissionen med stöd av |
| |bemyndigande från årsstämman |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|23 maj 2017 |Sista handelsdag för Ortoma-aktien |
| |inklusive rätt att delta i |
| |företrädesemissionen |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|24 maj 2017 |Första handelsdag för Ortoma-aktien |
| |exklusive rätt att delta i |
| |företrädesemissionen |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|26 maj 2017 |Avstämningsdag för rätt till deltagande |
| |med företrädesrätt i företrädesemissionen|
+-------------------------+-----------------------------------------+
|1 juni - 15 juni 2017 |Teckningsperiod |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|1 juni - 13 juni 2017 |Handel med teckningsrätter (avseende B |
| |-aktier) äger rum på AktieTorget |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|1 juni 2017 till dess att|Handel med BTA B |
|Bolagsverket registrerat | |
|företrädesemissionen | |
+-------------------------+-----------------------------------------+
|Omkring 20 juni 2017 |Offentliggörande av utfall i |
| |företrädesemissionen samt beslut om |
| |tilldelning av övertilldelningsoption |
+-------------------------+-----------------------------------------+

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Ortoma i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande Gunnar Németh

Mobil: 070-529 20 00

e-post: [email protected]

Om Ortoma AB (publ)

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten.

Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 400 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Ortoma och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Ortoma har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Ortomas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.