Ortoma lanserar uppgraderingar inför livedemonstrationer med industriella aktörer

Publicerat 28 Nov, 2018

Ortoma har under hösten färdigställt och verifierat en uppgraderad version av Ortoma Treatment Solution (OTS), som nu lanseras för klinisk användning. Systemet kommer under fjärde kvartalet användas vid livedemonstrationer för industriella aktörer

OTS lanseras med benlängdsmätning

Under hösten har fokus varit att ta om hand den erfarenhet som erhölls vid operationer under andra kvartalet och implementera förbättringar i framförallt mjukvaran Ortoma Guide. Syftet med dessa uppgraderingar har varit att öka användarvänligheten för kirurgen. Samtidigt har även utveckling skett för att addera inmätning av lårbenskomponenten för höftledsproteser. Den 25:e och 26:e oktober genomfördes pre-kliniska operationer vid Tampere Surgical Education Center, Finland, i syfte att utvärdera funktionen. Vid operationerna inhämtades även data för fortsatt utveckling.

Resultatet från operationerna i Finland har utvärderats och visar på samma noggrannhet som påvisats i tidigare operationer. Därför lanserar bolaget nu en uppgraderad version av OTS. Denna version innehåller funktionen för att mäta lårbenskomponentens position under operation. Därmed innehåller OTS funktioner för att under operation mäta hela höftledsimplantatets position, dvs både ledskålen och lårbenskomponenten. Att under en operation både kunna säkerställa korrekt benlängd och planerade vinklar är unikt för operation av höftledsproteser.

På hårdvarusidan har utveckling skett för att byta material i en av nyckelkomponenterna i mätsystemet som används i Ortoma Guide. Materialbytet har skett för att ge ökad stabilitet i tillverkningsprocessen och sänka kostnaden. Med det nya materialet ska produkten kunna steriliseras ett större antal gånger utan att produktens egenskaper påverkas, vilket även underlättar hanteringen på klinik. Även denna utveckling verifierades vid de pre-kliniska operationerna i Finland och frisläpps som en del av den uppgraderade versionen av OTS.

Avtal avseende implantatmallar

Under november har bolaget tecknat avtal med Depuy International (ett bolag inom Johnson & Johnson-koncernen), en världsomspännande aktör på ortopedimarknaden. Sedan tidigare och framgent används implantatmallar från Stryker i forskningssyfte. Bolaget har också tillgång till implantatmallar från Link men har nu med det nya avtalet även tillgång till implantatmallar från DePuy Synthes.

Livedemonstrationer för industriella aktörer

Strategin att ta produkten till marknaden med en industriell samarbetspartner ligger som tidigare kommunicerats fast. Bolaget arbetar aktivt med olika möjligheter inom ramen för denna strategi och för dessutom diskussioner med flera parter. Som ett led i detta arbete är under fjärde kvartalet ett antal live-demonstrationer bokade för att industriella aktörer skall få fördjupad insikt i möjligheter med OTS.

Huvudägare ökar innehav och tecknar kreditfaciliteter

För att kunna tidigarelägga grundarbete för att expandera bolagets operationssystem till att omfatta andra applikationsområden än höftledskirurgi har, som tidigare kommunicerats, kreditfaciliteter tecknats med Peroso AB och EQ Care AB. Grundarbetet är av generell karaktär och ökar systemets skalbarhet och anpassningsbarhet för, exempelvis, knä- och ryggkirurgi.

Peroso AB och dess delägare Peter Möller med familj samt EQ Care AB och dess ägare Jonny Nordqvist är större aktieägare i Ortoma och innehavare av A-aktier. Ortomas valberedning har föreslagit inval av Peter Möller och Jonny Nordqvist som ordinarie ledamöter i bolagets styrelse.

Under november ökade familjen Möller sitt innehav med 31700 B-aktier, Jonny Nordqvist, via bolag, sitt innehav med 22000 B-aktier och Roy Forslund, privat och via bolag, sitt innehav med 20000 B-aktier. Styrelseordförande Gunnar Németh ökade sitt innehav med 7000 B-aktier under september.

Linus Byström, vd, kommenterar: "Det har varit en intensiv period under hösten. Parallellt med den utveckling som pågått för vi diskussioner med flera industriella aktörer. Målet har varit att kunna demonstrera planering och navigering av en komplett höftledsprotes, vilket nu realiseras efter lanseringen av den uppgraderade versionen av OTS. Det är också tillfredsställande att bolagets huvudägare har stark tilltro till den strategi som lagts och det arbete som genomförs."

Ortoma Treatment Solution™ – noggrann planering och precis kirurgi.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.