Ortoma genomför riktad nyemission och tillförs 39,6 MSEK

Publicerat 23 Feb, 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Styrelsen för Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande beviljat av den extra bolagsstämman den 12 februari 2021, beslutat om en riktad nyemission om totalt 1 801 898 B-aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen uppgick till 22 SEK per B-aktie och fastställdes genom förhandlingar med flertalet professionella investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Ortoma cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader. Tecknarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av en grupp professionella investerare.

 

Styrelsen för Ortoma har, med stöd av bemyndigande beviljat av den extra bolagsstämman den 12 februari 2021 och i linje med vad som offentliggjordes genom pressmeddelande tidigare idag beslutat om den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgick till 22 SEK per B-aktie, motsvarande en rabatt om cirka 18 procent jämfört med aktiens volymviktade genomsnittskurs på Spotlight Stock Market under de senaste 20 handelsdagarna. Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med flertalet professionella investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Ortoma cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader. Tecknarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av en grupp professionella investerare, varav majoriteten tecknades av Arctic Securities för kunders räkning.

VD Linus Byström kommenterar: "Digitalisering och ökade krav på noggrannhet med syfte att effektivisera och förbättra behandlingsresultat är globala megatrender inom ortopedibranschen. Med Ortoma Treatment Solution[TM], som assisteras av artificiell intelligens, har vi produkter som adresserar dessa trender. Vår modul för höftledsoperationer är distributionsfärdig. Emissionen ger oss en stark finansiell position och ökad flexibilitet vid fortsatta förhandlingar med potentiella industriella samarbetspartners samt till att finansiera förberedelser för distribution av Ortoma Treatment Solution[TM]. Vi är mycket glada att vi idag stärker vår ägarbas och hälsar nya investerare välkomna.

 

Befintligt rörelsekapital bedöms tillräckligt till under första halvåret 2021. Tillförd likvid från den Riktade Nyemissionen tillsammans med befintlig kassa avser säkerställa rörelsekapitalbehovet till och med Q2 2022 och användas till följande;

  • Aktiviteter i samarbete med M&A-rådgivare för att ta produkt till marknaden med en industriell samarbetspartner genom avtal, investering, eller förvärv av Bolaget
  • Kvalitetssystem och dokumentation ska revideras för att uppfylla den nya europeiska förordningen om medicintekniska produkter (MDR)
  • Fortsatt utveckling av OTS Hip och OTS Spine
  • Fortsatt optimering av tillbehör till Ortoma Guide
  • Fortsatt klinisk verksamhet
  • Utöka marknadsgodkännande till ytterligare marknader och för ytterligare produkter
  • Utveckling av OTS Knee eller OTS Hip för revisionskirurgi

Styrelsen bedömer, med anledning av de förhandlingar som genomförts med en grupp professionella investerare, att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen har vidare beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt huvudsakligen för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital samt diversifiera ägarbasen.

I samband med transaktionen har Ortomas största ägare Roy Forslund via det majoritetsägda bolaget Infotech i Väst AB lånat ut 1 801 898 B-aktier till Arctic Securities i syfte att underlätta leverans av aktier till tecknare. Aktierna kommer att återlämnas omgående efter att den Riktade Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Efter den Riktade Nyemissionen uppgår Roy Forslunds direkta och indirekta aktieinnehav till 3 150 755, varav 615 191 A-aktier och 2 535 564 B-aktier, motsvarande 16 procent av det totala antalet aktier i Ortoma och 25 procent av rösterna i Ortoma. Aktielånet medför att Roy Forslunds direkta och indirekta aktieinnehav reduceras till 1 348 857, varav 615 191 A-aktier och 733 666 B-aktier, motsvarande 7 procent av det totala antalet aktier i Ortoma och 20 procent av rösterna i Ortoma efter den Riktade Nyemissionen.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9 procent av antalet aktier och cirka 5 procent av antalet röster i Bolaget. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet utestående B-aktier i Bolaget att öka med 1 801 898 B-aktier, från 16 354 982 B-aktier till 18 156 880 B-aktier. Genom den Riktade Nyemissionen kommer således det totala antalet A- och B-aktier öka med 1 801 898 aktier, från 18 018 982 aktier till 19 820 880 aktier. Bolagets aktiekapital kommer att öka med cirka 198 208,78 SEK, från 1 982 088,02 SEK till cirka 2 180 296,80 SEK. 

 

Rådgivare

Arctic Securities AS, filial Sverige är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

 

Denna information är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 22:19 (CET).
 

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.