Ortoma genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Publicerat 9 Mar, 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Ortoma AB (publ) ("Ortoma" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämman den 18 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts som en del av Företrädesemissionen och som tidigare kommunicerats, genomförs härmed en riktad nyemission av 362 721 B-aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 5,5 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2022, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 362 721 B-aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal.

Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 5,5 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Ortoma med 362 721 B-aktier till totalt 31 604 611 aktier (varav 29 940 611 B-aktier), samt ökar aktiekapitalet med totalt 39 899,31 SEK till 3 476 507,21 SEK (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter Företrädesemissionen).

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare, NORMA Advokater HB är legal rådgivare och Shark Communication AB är kommunikationsrådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Ortoma. Inbjudan till berörda personer att teckna units kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 25 januari 2023.

Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”) eller nyemitterade units har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU eller nyemitterade units har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Ortomas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Ortoma lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2023, 07.20 CET.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.