Ortoma: Delårsrapport 2019-01-01 — 2019-03-31

Publicerat 24 May, 2019

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2019.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 436 010 SEK (-2 304 366).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,15) före utspädning och -0,09 efter utspädning.
  • Soliditeten uppgick till 78,3 % (93,1 %).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 766 610 aktier per 2019-03-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

Strategin att ta Ortoma Treatment Solution (OTS) till marknaden med en industriell samarbetspartner ligger som tidigare kommunicerats fast. Bolaget arbetar aktivt med olika möjligheter inom ramen för denna strategi och för dessutom diskussioner med flera parter. Som ett led i detta arbete genomfördes under Q4 2018 och Q1 2019 ett antal live-demonstrationer för industriella aktörer baserade i Europa och USA. Resultaten av dessa demonstrationer är att diskussionerna fördjupades, under inledningen av 2019, med de aktörer som visat intresse att inleda samarbete med bolaget.

Bolaget har även knutit kontakt med en industriell aktör baserad i Asien med ett dotterbolag i England och OTS demonstrerades under början av 2019 för dessa aktörers exekutiva företagsledningar.

Under kvartalet har operationer utförts vid två sjukhus vid ett flertal tillfällen. Detta har generat ytterligare erfarenhet av användning av OTS i klinisk miljö. Systemet har uppdaterats baserat på dessa erfarenheter. Under slutet av kvartalet lanserades OTS med stöd för implantat från DePuy Synthes. Denna version av OTS innehåller stöd för ocementerade implantat.

Vidare genomfördes livedemonstrationer av OTS för en svensk klinik som visat intresse att upphandla OTS. Denna klinik har beslutat att gå vidare genom att utföra ett antal pilotoperationer under hösten 2019 innan slutligt beslut att upphandla OTS tas.

Under kvartalet fick Ortoma ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet rör bolagets innovativa operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS), vilket enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer, och som möjliggör att på ett optimalt sätt positionera implantat i patienten under operationen. Det beviljade patentet kompletterar bolagets patentskydd för OTS i USA och omfattar alla typer av ortopediska implantat.

Händelser efter periodens utgång
Ortoma tecknade ett exklusivitetsavtal med ett europeiskt bolag, som har kinesiska ägarintressen. Med avtalet förbinder sig Ortoma att fram till 30 juni 2019 inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag med huvudkontor i Asien. Avtalet ger motparten möjlighet att fortsätta utvärdera Ortomas teknik och förhandla om kommersiella villkor med en begränsad exklusivitet. Avtalet innebär att Ortoma är fria att fortsätta diskussioner med bolag som har huvudkontor utanför Asien.

Styrelseledamoten Elisabeth Liljensten avgick ur styrelsen på egen begäran. Elisabeth har fått ändrade familjeförhållanden och har därför avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i bolaget.

Bolagets årsstämma senareläggs och är planerad att hållas den 28 juni 2019 i Göteborg. Plats för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Ortoma AB har utsett MedWorld Advisors till M&A-rådgivare (dvs. rådgivare vid företagstransaktioner) för att bistå bolaget och styrelsen med hantering, utvärdering av, samt förhandlingar med, eventuella uppköpare eller industriella samarbetspartners.

VD Linus Byström kommenterar

Under kvartalet har det varit högt tempo i verksamheten. Det inleddes med en serie operationer under januari och februari, där bland annat en nätverksversion av Ortoma Treatment Solution användes under patientoperationer. Mot slutet av kvartalet lanserades även en version med stöd för ocementerade implantat från Depuy Synthes, och som även har använts vid patientoperationer under andra kvartalet. Operationerna har gett ytterligare information för förbättringar av systemets användbarhet och prestanda.

Att antal demonstrationer genomfördes under kvartalet både för potentiella kunder och för potentiella industriella samarbetspartners. En delegation från ett svenskt sjukhus deltog under en dag för att utvärdera om de vill gå vidare och genomföra pilotoperationer i egen regi. Utvärderingen var positiv och pilotoperationer på detta sjukhus är planerade till tredje eller fjärde kvartalet 2019. Demonstrationer genomfördes även för potentiella samarbetspartners. Efter kvartalets utgång mynnade detta ut i ett avtal som ger motparten möjlighet att fortsätta utvärdera Ortomas teknik och förhandla om kommersiella villkor med en begränsad exklusivitet. Avtalet innebär att Ortoma är fria att fortsätta diskussioner med bolag som har huvudkontor utanför Asien.

För att hantera mer intensiva diskussioner med industriella samarbetspartners och eventuella uppköpare utvärderade bolaget under inledningen av året ett antal M&A-rådgivare. Valet föll på MedWorld Advisors, som har lång egen praktisk erfarenhet att leda M&A-processer i teknikbolag i tidigt skede. Med denna M&A-rådgivare står bolaget väl rustade att inleda mer intensiva diskussioner med industriella samarbetspartners och eventuella uppköpare.

Göteborg, 2019-05-24

Linus Byström

VD, Ortoma AB

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.