Ortoma: Bokslutskommuniké 2021

Publicerat 18 Feb, 2022

 

Styrelsen och verkställande direktören för Ortoma AB avger härmed rapport för verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2021-01-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 350 238 SEK (-8 800 266).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,74 SEK (-0,49) före utspädning och -0,67 SEK (-0,49) efter utspädning.
 • Soliditeten uppgick till 97,1 % (95,7 %).

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 379 587 SEK (-2 270 509).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,18) före utspädning och 0,17SEK (-0,16) efter utspädning.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 19 820 880 aktier per 2021-12-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Med Bolaget eller Ortoma avses Ortoma AB med organisationsnummer 556611-7585.

Väsentliga händelser under 2021

Första kvartalet

 • Ortoma inledde förberedelser för att byta handelsplats av aktien från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Ambitionen var att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market under 2021.

 • Ortoma AB höll den 12 februari 2021 extra bolagstämma. Vid stämman fattades beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

 • Genom pressmeddelande gav Ortoma marknaden konsoliderad generell information avseende pågående förhandlingar med potentiella partners och informerade om att bolagets tidigare dialoger övergått till förhandlingar med ett fåtal potentiella industriella aktörer.

 • Ortoma genomförde en riktad nyemission om totalt 1 801 898 B-aktier med en teckningskurs om 22 SEK per B-aktie och tillfördes cirka 39,6 MSEK före transaktionskostnader.

 • Ortoma gick in i kommersialiseringsfasen av Ortoma Treatment Solution[TM] (OTS™), den AI-assisterade kirurgiska teknikplattformen för att planera och positionera ortopediska implantat. För att lyfta fram några av nyckelfunktionerna lanserade bolaget en ny hemsida: www.ortoma.com

 • Ortoma erhöll ytterligare patent utfärdat av US Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet avsåg Ortoma Guide, som är en del av det innovativa operationssystemet Ortoma Treatment Solution[TM] (OTS™), och skyddar systemet med ingående tillbehör för navigerad kirurgi.

 • Ortoma lämnade in en regulatorisk ansökan för CE-märkning av sin ryggmodul, som ska inkluderas i plattformen Ortoma Treatment Solution[TM] (OTS[TM]).

Andra kvartalet

 • Ortoma erhöll CE-certifiering för sin ryggmodul OTS Spine Plan, som nu inkluderas i plattformen Ortoma Treatment Solution[TM] (OTS[TM]). Ryggmodulen är en lösning för pre-operativ planering av ryggkirurgi.

 • Ortoma lämnade in en regulatorisk ansökan för US FDA 510(k)-godkännande av ryggmodulen OTS Spine Plan, som ska inkluderas i plattformen Ortoma Treatment Solution[TM] (OTS[TM]). Ryggmodulen är en lösning för pre-operativ planering av ryggkirurgi. OTS-plattformen är ett kirurgiskt system som assisteras av AI (Artificiell Intelligens) för förbättrad noggrannhet och effektivitet vid placeringen av implantat under kirurgi och därigenom ge förbättrat kirurgiskt resultat. 

 • Ortoma nådde en överenskommelse om icke-bindande term sheet, med en större global tillverkare av ortopediska implantat och MedTech-produkter, för exklusiva distributionsrättigheter av Ortoma Treatment Solution för höftleds-kirurgi i Japan. Nästa steg i processen var att ingå ett bindande definitivt avtal.

 • Ortoma AB höll den 29 juni årsstämma och de antagna besluten och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma, www.ortoma.com.

Tredje kvartalet

 • Ortoma lämnade in en regulatorisk ansökan för marknadsgodkännande av sin planeringsmodul, OTS Hip Plan, i Japan.

Fjärde kvartalet

 • Ortoma lämnade in en regulatorisk ansökan för marknadsgodkännande av sin navigeringsmodul, OTS Hip Guide, i Japan den 2 november 2021.

 • Ortoma erhöll certifiering i Japan för sin modul OTS Hip Plan för pre-operativ planering av höftledsoperationer.

 • Ortoma tecknade avtal med Johnson & Johnson K.K. för exklusiva distributionsrättigheter i Japan av Ortoma Treatment Solution för höftledskirurgi.

Detaljerad information om ovanstående händelser finns på www.ortoma.com.

Händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång.

  

  

VD Linus Byström kommenterar

Ett väl genomfört år som avslutades med att vi nådde en historisk milstolpe – så sammanfattar jag 2021.

Avtal med global aktör för höftledskirurgi – lansering i Japan

Under december tecknade vi avtal med Johnson & Johnson K.K. för exklusiva distributionsrättigheter i Japan av Ortoma Treatment Solution[TM] (OTS[TM]) för höftledskirurgi. Det är det första avtalet som företaget ingår med en global strategisk partner och är en milstolpe i bolagets historia. Avtalet inkluderar de kommersiella villkoren för de exklusiva distributionsrättigheterna i Japan för OTS[TM] för höftledskirurgi, inklusive produkterna OTS Hip Plan och OTS Hip Guide.

Under fjärde kvartalet erhöll vi certifiering i Japan för modulen OTS Hip Plan för pre-operativ planering av höftledsoperationer. Ortoma och vår samarbetspartner arbetar nu intensivt för att lansera OTS Hip Plan I Japan. En regulatorisk ansökan för OTS Hip guide lämnades under fjärde kvartalet. Vi uppskattar att denna ansökan kan beviljas under första eller andra kvartalet 2022. Därefter följer en lansering av OTS Hip Guide I Japan. 

Johnson & Johnson K.K. och andra dotterbolag inom Johnson & Johnson-koncernen har rätt att förhandla utvidgning av det strategiska partnerskapet till andra kirurgiska områden i Japan såväl som till andra globala marknader. Vi ser fram emot att stödja Johnson & Johnson K.K. till en framgångsrik lansering av OTS-plattformen. Japan är en nyckelmarknad för navigerad ortopedisk kirurgi, då man ställer stora krav på noggrannhet och kvalitet. Ortoma är övertygade om att våra erbjudanden kommer vara differentierande medicinska lösningar för patienter på den japanska marknaden.

Framsteg med OTS Spine Plan

Under året har vi också gjort betydande framsteg med OTS Spine plan, vår modul för pre-operativ planering av ryggkirurgi. Under första halvåret erhöll vi CE-certifiering för modulen, och vi har fått flera kvitton på att denna modul ligger i den absoluta framkanten. Vi genomförde nyligen en internationell jämförelse där data från OTS Spine plan jämfördes med data från andra AI baserade system. Det är fantastiskt glädjande att konstatera att OTS Spine Plan presterade bättre än alla deltagare.

Under andra kvartalet lämnade vi in en 510(k)-ansökan för OTS Spine Plan. Sedan dess har vi ytterligare utvärderat marknadens behov. Vi konstaterar att det finns behov av en planeringsmodul som kan användas med olika typer av navigerings- och robotsystem, samt att kunna ställa klinisk diagnos baserat på printade 3D-modeller. Ortoma har därför uppdaterat strategin med OTS Spine Plan för att möta dessa behov. Efter kommunikation med FDA har vi bestämt att modifiera vår FDA 510(k)-ansökan för att få godkännande av en produkt som uppfyller de utökade marknadsbehoven, vilka ställer högre krav på testdata som omfattar flera nivåer i ryggen, inkluderade ländryggen, bröstryggen och nacken. Ortoma planerar att lämna in kompletterande uppgifter till FDA under första halvåret 2022.

OTS [TM ] – en generell plattform

Med certifieringen av OTS Spine Plan stödjer vår plattform Ortoma Treatment Solution[TM] (OTS[TM]) planering inom ytterligare ett ortopediskt område. Modulerna för planering av höft- och ryggkirurgi synliggör att plattformen är generell och robust samt kan hantera olika anatomier. Plattformen har stor potential och stegen för att expandera plattformen med moduler för knä- och axelkirurgi är förhållandevis små.

Byte av handelsplats

Under året inledde vi förberedelser för att byta handelsplats av aktien från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Genom byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market kommer Ortoma nå ett bredare spektrum av investerare, inkluderande institutionella investerare, vilket bedöms kunna främja omsättning i aktien samt därmed en stabilare utveckling av aktiekursen. Bolaget ser fortsatt ett byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market som lämpligt. Vi planerade inledningsvis att ansöka om listning på Nasdaq First North Growth Market under 2021. Detta arbete har fördröjts och bedöms i nuläget kunna genomföras under 2022.

Med nuvarande kassaflöde har bolaget kapital till under andra kvatalet 2022. Även om vi i nuläget inte kan kvantifiera framtida intäkter från det strategiska partnerskapet med Johnson & Johnson K.K. ger de tidiga indikationerna på intresse från framstående kirurger på den japanska marknaden tillförsikt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla kollegor, samarbetspartners och aktieägare som bidrar till bolagets framsteg under 2021.

  

Göteborg, 2022-02-18

Linus Byström

VD, Ortoma AB

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Ortoma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022.

About Ortoma AB (publ)
Ortoma AB develops surgical systems for the planning and positioning of implants in hip, knee and spinal surgery. The purpose of the company’s surgical system, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) is to enable surgeons to accurately measure and plan 3D surgery for the placement of joint implants, and during surgery, to optimally position the implant in the patient. Ortoma’s surgical system is aimed at providing better patient outcomes, fewer complications and less follow-up surgeries – and thus better long-term survival rates for implants. OTS is a system that is easily integrated into the processes and routines currently used in surgery, thereby increasing efficiency. Globally, more than 7.5 million orthopedic procedures are performed each year where OTS could be used in hip, knee and spinal surgery. In Sweden, around 42,000 surgical procedures were performed last year, involving hip, knee or spinal surgery. Ortoma’s B shares are listed on Spotlight Stock Market.